Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är det representativa organet för den tekniska fakultetens lärarkollegium. Fakultetsrådet ska som samrådsorgan mellan den tekniska fakulteten och rektor vara ett forum för forsknings- och utbildningsfrågor av principiell natur och initiera och diskutera långsiktiga strategiska frågor av betydelse för Chalmers utveckling. Fakultetsrådet ska även främja samverkan med samhället och näringslivet.

Fakultetsrådet ska särskilt:

  • värna om en god intellektuell miljö vid Chalmers
  • följa upp och kritiskt granska verksamhetens kvalitet ur ett akademiskt perspektiv
  • uppmärksamma etiska aspekter inklusive jämställdhet och mångfald inom all verksamhet vid Chalmers
  • beakta sambandet mellan forskning, forskarutbildning och grundläggande högskoleutbildning
    medverka till att Chalmers fyller sin roll i det internationella vetenskapssamhället i enlighet med Bolognadeklarationen 1988
  • värna att lärare och studenter vid Chalmers garanteras den hävdvunna akademiska tanke-, yttrande- och handlingsfriheten (dokumentet Akademiska fri- och rättigheter vid Chalmers 1995).

Publicerad: fr 10 jul 2020.