Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för chalmers.se

Chalmers tekniska högskola AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur chalmers.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från chalmers.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF eller stor text kan du meddela respektive sidansvarig för varje enskild webbsida (länken till sidansvariga leder till ansvarig webbredaktör).

Svarstiden är normalt 2-5 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

​Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. Vi arbetar kontinuerligt på att lösa problemen.​

Problem vid användning med nedsatt synförmåga och med nedsatt färgseende
  • Elementet bir inte markerat när det fokuseras. [WCAG 2.4.7 Synligt fokus (AA)]
Problem vid läsbarhet
  • Åtgärdat, men meddela oss om ni hittar brist som vi missat.
  • Zidzoom är begränsad: besökare ges inte möjlighet att öka textstorleken i sin webbläsare till minst 200 %. Korrigering av detta tar ut den responsiva layouten.
Problem vid användning av menyer och länkar
  • Problem vid navigering genom tabb-funktion vid vissa menyval. 
Problem vid användning utan hörsel
  • Inga kända problem.
Problem vid användning med nedsatt hörsel
  • Inga kända problem.​
Problem vid användning med känslighet för flimmer
  • Inga kända problem
Problem vid användning med kognitiv nedsättning
  • Inga kända problem

Vi arbetar fortsatt med att redogöra för eventuellt innehåll som inte är tillgängligt på denna sida.

Vår ambition var att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 januari 2021. Vi nådde ej upp till detta pga föråldrad plattform men förstudie ny extern webbplats är pågående (med krav att följa lagkrav).

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort flera olika insatser. Den första gjordes 2016 i samband med att vi gick över till responsiv webbplats. Vi gjorde då en teknisk revision i samarbete med extern aktör (Funka.com). Som komplement till detta utförde vi våren/sommaren 2019 användningstester på chalmers.se. Testgruppen bestod av personer med dyslexi, svenska med andraspråk, lättare synnedsättning, kognitiv funktionsvariation och utan funktionsvariationer. 

Vi använder ett externt verktyg som stöd för webbredaktörernas innehållsarbete med tillgänglighet. Vi använder oss också av självskattning, intern testning, av chalmers.se. Utifrån dessa tester och rapporter har vi löpande arbetsmöten med både webbredaktörer och utvecklare.

Senaste bedömningen gjordes den 27 augusti 2021 (innan dess den 24 november 2020). Bedömningar görs även löpande dagligen av webbredaktörer med stöd av verktyg.

Webbplatsen publicerades september 2010.

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 augusti 2021

Sidansvarig Publicerad: må 30 aug 2021.