Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmålen har sin utgångspunkt i Chalmers uppdrag och syftar till att gå från ord till handling. De ska bidra till såväl en hållbar samhällsutveckling som en miljöanpassad verksamhet med goda, innovativa exempel på campus.


Hållbar utveckling är central i Chalmers vision och en drivkraft inom våra styrkeområden för att vi som tekniskt universitet, dels har ett väsentligt uppdrag att bidra med lösningar, men framför allt att utbilda dagens unga människor så att de i sin tur kan bidra till att skapa ett globalt hållbart samhälle. Genom våra styrkeområden samlar vi kompetens och kraft för att tillsammans med övriga aktörer i samhället ta oss an de stora och komplexa samhällsutmaningarna och göra verklig skillnad.

Hållbarhetsmålen är indelade enligt Chalmers processer och övergripande mål i områdena utbildning, forskning, nyttiggörande och intern miljö. Dessutom finns ett processövergripande område för drivkraften hållbar utveckling, som ger hållbarhetsarbetet extra höjd och skärpa. Det har mål för ökad förståelse och reflektion kring hållbar utveckling hos Chalmers anställda, för att kunna ta nästa stora steg i Chalmers hållbarhetsarbete. En aktivitet för att bidra till detta är att i dialog med verksamheten utveckla innebörden av Chalmers vision.

Den samhällsomställning som är nödvändig för att nå en hållbar utveckling kommer att äga rum under den tid då våra nuvarande studenter är yrkesverksamma. Utbildningens hållbarhetsmål handlar därför bland annat om att säkerställa att alla program har lärandemål om hållbar utveckling och innehåller både separata och integrerade hållbarhetsinslag av god kvalitet. En av 2015-års aktiviteter är att ytterligare stärka introduktionen om hållbar utveckling för våra studenter.

I utmaningen att inom planetens förmåga bygga ett samhälle för 10 miljarder människor, är det svårt att se att något forskningsområde på Chalmers skulle sakna betydelse. Flera av forskningens hållbarhetsmål handlar därför om förståelse och reflektion. Bland annat undersöks möjligheten att utvidga utbildningspaketet Generic and Transferable Skills så att kursen om forskningsetik och hållbar utveckling inte enbart ges till doktorander utan även till postdocs och forskarassistenter. Dessutom arbetar vi vidare med att utveckla Chalmers campus till testbäddar för innovativa transport- och energilösningar.

Hållbarhetsmålen för nyttiggörande omfattar kommunikation av Chalmersbaserad utbildning, forskning och nyttiggörande, samverkansavtal samt vårt stödsystem för innovation. Exempel på en aktivitet under 2015 är att följa upp och utvärdera hur hållbarhet beaktas i de strategiska COINS-samarbetena mellan högskola och näringsliv.

I området Intern miljö hittar vi hållbarhetsmål och -aktiviteter för energi, resor, inköp, campusutveckling och miljöledningssystemet, för att minska vår miljöbelastning från verksamheten och skapa ett hållbart campus med goda och inspirerande exempel.

De Chalmersövergripande hållbarhetsmålen för perioden 2015-2019 har fastställts av rektor Karin Markides. 

Publicerad: on 27 dec 2017.