solceller på campus
Chalmers campus Johanneberg, med markeringar på de byggnader där solceller kommer att installeras på taken. Även de byggnader som redan har solceller är markerade.

Hållbart campus


Chalmers ska vara ett föredöme i arbetet för ett hållbart samhälle. Tillsammans med fastighetsägarna Chalmersfastigheter och Akademiska Hus Väst ska Chalmers på campus synliggöra konkreta resultat av de ställningstaganden som gjorts inom hållbar utveckling.


Campus ska tjäna till eftertanke och inspiration till studenter, anställda och besökande samt visa att på Chalmers lever vi som vi lär. Tillsammans med våra fastighetsägare vill vi vara i framkant och skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Projektet Hållbart campus drivs av Chalmers, Chalmersfastigheter och Akademiska Hus tillsammans. Inom projektet finns sex arbetsgrupper, inom vilka arbetet har samordnats: 

Energi: Chalmers miljösamordnare arbetar tillsammans med fastighetsägarna och Chalmers arbetsmiljöingenjör kring energifrågor i syfte att identifiera de områden på campus där energibesparingar kan göras utan att arbetsmiljön försämras.

 

Avfall: Arbetsgruppen arbetar för att förbättra avfallshanteringen på Chalmers campus, både utomhus och inomhus.

 

Transporter: Här tas frågor upp kring transporter på, till och mellan campus, i syfte att förbättra förutsättningarna för cyklister och fotgängare samt andra hållbara transportslag.

 

Five Star Campus - testarenor för hållbara lösningar
Chalmers campus ska vara och upplevas som öppna, attraktiva och hållbara. De ska väcka nyfikenhet och stimulera till innovation och på ett lättillgängligt sätt öka förståelsen för den hållbarhetsforskning som bedrivs på Chalmers. Läs mer om Five Star Campus här >

Sidansvarig Publicerad: on 14 sep 2022.