14. Hav och marina resurser

14. Hav och marina resurser

Vid institutionen Biologi och bioteknik bedrivs forskning kring marina råvaror och produkter. Det övergripande målet är att skapa nytta av underutnyttjade marina råvaror genom att stabilisera och/eller isolera värdefulla komponenter såsom lipider, proteiner och antioxidanter. Genom bioraffinering ska dessa försöka utvinnas ur bland annat alger.

På institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper bedrivs projekt som kan bidra till att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt, exempelvis inom området miljöeffekter från sjöfart, såsom emissioner till vatten, påväxt på skrov samt vrak som kan avge föroreningar och forskning kring giftiga bottenfärger.

Vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik pågår forskning som syftar till att utveckla en hållbar och effektiv metod i laboratorieskala för att tvätta och rena marina sediment som är förorenade med tenn och tennorganiska föroreningar. Ursprunget till föroreningarna är bland annat båtbottenfärger och olika hamnverksamheter. Mängden av förorenade sediment är stor och återvinning av värdefulla metaller från sediment är av stort intresse i ett resurshushållningsperspektiv.


Hitta fler projekt genom att söka i Chalmers forskningsdatabas research.chalmers.se.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jan 2020.