17. Genomförande och globala partnerskap

17. Genomförande och globala partnerskap

Chalmers deltar i en mängd nationella och internationella samarbeten och partnerskap inom hållbarhetsområdet. Ett exempel på extern samverkan som Chalmers medverkar i är Alliance for Global Sustainability, som är ett internationellt partnerskap mellan Chalmers och tre andra universitet. Chalmers är även med i European panel on sustainable development, ett oberoende forskningsbaserat nätverk. En plattform som skapats mellan Chalmers stiftelse och Göteborgs stad på campusområdet är Johanneberg science park. Målsättningen är att utveckla en miljö som stimulerar samverkan mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. En likande plattform finns även på campus Lindholmen. 

Ett annat nätverk där Chalmers deltar är Sustinable Development Solutions Network, mera specifikt nätverkets avdelning för norra Europa (förkortat SDSN-NE). Denna avdelning mobiliserar den akademiska världen och kunskap från näringslivet. Syftet är att rama in kunskap så att den kan ta sig an prioriterade utmaningar och lösningar. Göteborgs centrum för hållbar utveckling ​, tidigare GMV, som Chalmers driver tillsammans med Göteborgs universitet, är sedan 2015 värd och koordinator för SDSN-NE. Nätverket är initierat av FN och är en viktig aktör för att operationalisera de globala målen. 

Samverkan
Som tekniskt-naturvetenskapligt universitet är vårt uppdrag att skapa och sprida kunskap, kompetens och lösningar som alla har nytta av; såväl individ som samhälle. Det finns flera sätt att samarbeta kring forskning och utveckling. Några exempel är genom forskningscentrum och i forskningsprojekt, genom uppdragsforskning, adjungerade professorer, industridoktorander och genom infrastrukturer och labb. En  stor del av vår forskning har en stark internationell uppkoppling och många projekt sker i direkt samverkan med grupper vid universitet i utlandet. Många av Chalmers forskningsprojekt bedrivs i samverkan med andra lärosäten och eller offentliga och privata aktörer.
Läs mer om samarbete i forskning och utvecklingSidansvarig Publicerad: to 23 jan 2020.