15. Ekosystem och biologisk mångfald

15. Ekosystem och biologisk mångfald

På institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik finns en forskargrupp som visar hur man genom att bygga klokt kan skydda och utveckla ekosystemtjänster som till exempel pollinering. Forskarna konstaterar att våra städer behöver fler typer av grönområden, som gröna tak, mer grönska insprängd mellan husen och fler möjligheter till stadsodling. Stadens gröna ytor behöver även planeras i ett ekosystem för att skapa en sammanhållen grönstruktur.

Chalmersforskare från tre institutioner har studerat olika metoder för att mäta biologisk mångfald. Det är svårt att mäta hur mycket biologisk mångfald det finns samt att jämföra biologisk mångfald mellan olika platser, då det finns många sätt att mäta på och metoderna skiljer sig åt länder emellan. Ytterligare en utmaning är att hitta metoder för att få med biologisk mångfald i livscykelanalyser.

Människans utökade markanvändning med jord- och skogsbruk globalt sett är en av de största orsakerna till minskad biologisk mångfald. Forskarna analyserar hur markanvändning inom jord- och skogsbruk bidrar till minskad biologisk mångfald samt hur populära jordbruksvaror driver markanvändningsförändringar.

Hitta fler projekt genom att söka i Chalmers forskningsdatabas research.chalmers.se.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jan 2020.