13. Bekämpa klimatförändringen

13. Bekämpa klimatförändringen

Ett verktyg i arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen kan vara att avlägsna koldioxid från atmosfären, så kallade minusutsläpp. Forskare vid avdelningen för energiteknik har utvecklat en förbränningsteknik, så kallad kemcyklisk förbränning, där restprodukten koldioxid kommer ut separat istället för blandad med luft. Då blir det enkelt och billigt att skilja av och fånga in koldioxiden istället för att släppa ut den i atmosfären. Idag finns det 34 pilotanläggningar för kemcyklisk förbränning över hela världen.

Chalmers forskar också på kopplingen mellan klimatet och hur vi bäst ska nyttja jordens mark. Forskningen rymmer bland annat frågeställningar om skogens och jordbrukets effekter på klimatförändringar.


Chalmersprofessor Christian Azar var en av experterna bakom specialrapporten Climate Change and Land, från FN:s klimatpanel IPCC.

Forskningsprojektet Elise (Elektrisk lufttransport i Sverige) har bidragit till uppstarten av företaget Heart Aerospace, som har som mål att tillverka ett 21-sitsigt elflygplan för kortare resor, som ska vara flygfärdigt år 2025.

Maten vi äter står för en femtedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige och för en fjärdedel av utsläppen globalt sett. Chalmersforskare studerar livsmedel utifrån många olika perspektiv, bland annat ur ett klimatperspektiv. En slutsats som forskningen drar är att i vissa avseenden är ekologiskt odlad mat sämre för klimatet på grund av att större markarealer krävs.


Att transportera gods med tåg istället för lastbil är en av nycklarna till mer hållbara transporter inom Europa. Men övergången är svår och ett stort problem är att larmgränserna för belastning på räls inte är samordnade mellan Europas länder. Tack vare forskare på Chalmers har nya europeiska regler införts som ska göra det enklare att transportera gods med tåg.


Hitta fler projekt genom att söka i Chalmers forskningsdatabas research.chalmers.se.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jan 2020.