Jan-Eric Sundgren

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, teknisk fysik, Linköpings Universitet, 1974
Företagsekonomi 30P, Högskolan i Karlstad, 1975
Tekn. Dr, Materialfysik, Linköpings Universitet, maj 1982

Arbetslivserfarenheter:
Telefon AB LM Ericsson,1975 - 1977
Linköpings Universitet, 1977- 1985
University of Illinois, Urbana, USA 1985-1986
Linköpings Universitet, 1987-1998, professor i Tunnfilmsfysik fr o m 1990 (50% tjänstledig mellan 1995 och 1998)
Teknikvetenskapliga forskningsrådet TFR, huvudsekreterare (50% tjänst) 1995-1998
Chalmers tekniska högskola, 1998-2006

Forskningsverksamhet:
Nyfikenhet och ett intresse för fysik och kemi, och några tillfälligheter gjorde att hans forskningsverksamhet kom att koncentreras mot materialfysik och speciellt då ett område som internationellt kallas tunnfilmsfysik. Professor Stig Hagström var en av de forskare som tidigt introducerade området som ett akademiskt forskningsområde i Sverige och under hans ledning utförde Jan-Eric Sundgren både sitt examensarbete samt påbörjade sina doktorandstudier. Han disputerade på en avhandling om titannitridskikt 1982. En huvudfåra inom området tunnfilmsfysik har varit studier av atomära processer för att bygga upp tunna ytskikt endast några tiotusendels millimeter tjocka. I sin forskningsverksamhet har han bedrivit både grundläggande studier inom denna huvudfåra men också tillämpade studier av framförallt mycket hårda och nötningsbeständiga skikt. En mycket stor del av verksamheten har bedrivits i nära samverkan med andra grupper både inom och utanför landet. Speciellt nära har samarbetet med Prof Joe Greene vid University of Illinois i USA varit. Tillsammans har de genomfört unika och mycket citerade experiment. Tillsammans med kollegor har Jan-Eric Sundgren publicerat ca 300 vetenskapliga artiklar.

Övrigt:
Under hela sin aktiva forskarkarriär har han undervisat inom såväl grund- som forskarutbildningarna framförallt i kurser relaterade till materialfysik, materialanalys och plasmafysik. Under en stor del av nittiotalet var han engagerad i forskningsfinansierande verksamheter, först via naturvetenskapliga forskningsrådet NFR, via EU och sedan som huvudsekreterare i TFR. Arbetet med forskningsfinansiering har varit stimulerande och gav honom anledning att sätta sig in i många olika forskningsområden inom teknik och naturvetenskap.

Sidansvarig Publicerad: to 22 nov 2018.