Kemikalier

Chalmers använder sig av kemikaliehanteringssystemet KLARA och alla kemikalier som används i vår verksamhet rapporteras in i systemet. KLARA är ett webbaserat system för inventering, sammanställning, information och uppföljning av kemikalier. Sammantaget på Chalmers finns 10 454 kemikalier registrerade i KLARA. Kemikalierna som används på Chalmers klassificeras enligt olika system efter kemikaliernas egenskaper, var i verksamheten de förvaras och används, samt om kemikalierna tillhör någon speciell klassificering enligt svensk och europeisk lagstiftning.

CMR-klassning

Ämnen med CMR-klassning är viktiga att bevaka då dessa är cancerogena, mutagena och/eller reproduktionshämmande. Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2014:43 ställs det särskilda krav för hantering av CMR-klassade kemikalier.

A-ämnen och B-ämnen

Ämnen klassificerade som B-ämnen kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket för att få hanteras och ämnen som är klassade som A-ämnen får inte hanteras utom i undantagsfall. Listan över B-ämnen innehåller 58 ämnen och av dessa finns tre på Chalmers. A-ämneslistan innehåller 14 ämnen och av dessa finns inga på Chalmers.

The International Chemical Secretariat (ChemSec)

The International Chemical Secretariat (ChemSec) har en lista över kemikalier som kallas SIN-listan. SIN står för Subsititute It Now! och listan bygger på de kriterier som beskrivs i REACH artikel 57 över kemikalier som uppfyller kriterierna för att klassa som Substances of Very High Concern. Syftet med SIN-listan är att påskynda processen att minska antalet farliga kemikalier på marknaden och hjälpa företag och organisationer att övergå till mindre miljöbelastande kemikalier. År 2016 fanns 844 kemikalier på ChemSecs SIN-lista.

Kandidatlistan

Kandidatlistan är de kemikalier som blivit registrerade i REACH och som uppfyller kriterierna för att klassas som Substances of Very High Concern. År 2016 fanns 168 kemikalier på Kandidatlistan.
 


Publicerad: to 15 jun 2017.