Farligt avfall

Chalmers genererar farligt avfall som det är viktigt att ta hand om på ett så bra sätt som möjligt. På Chalmers är det flera aktörer som har i uppdrag att samla in och omhänderta det farliga avfall som uppstår. Det kemikalieavfall som uppstod samlades in och omhändertogs av Stena Recycling under 2016, medan elektronikavfall samlades in och omhändertogs av Allfrakt. Med de rutiner som är framtagna ska hanteringen av det avfall som uppstår vara så säker som möjligt och stötta vår verksamhet i att uppfylla de lagkrav som finns inom området.

Nedan visas den mängd farligt avfall i kg som samlats in och omhändertagits av Allfrakt under 2016.Nedan jämförs mängden insamlat och omhändertaget elektroniskt avfall för åren mellan 2013 och 2016. Mängden utsorterat elektronikavfall fördubblades 2014, för att sedan sjunka stadigt under 2015 och 2016. 


Publicerad: to 15 jun 2017.