Energi

Chalmers tekniska högskola hyr lokaler för sin verksamhet av två fastighetsbolag: Chalmersfastigheter (CF) och Akademiska Hus Väst (AHV). Chalmers använder delvis energi indirekt genom de fastigheter och lokaler som nyttjas i verksamheten. Denna energi används till uppvärmning, nedkylning, och till att driva de tekniska systemen i fastigheterna. I dessa byggnader bedriver fastighetsägarna ett kontinuerligt energieffektiviseringsarbete, där ekonomisk lönsamhet och låg klimatpåverkan är de största drivkrafterna för åtgärderna.

För att synliggöra hur det går i energiarbetet, redovisas sedan 2015 ett flertal nyckelindikatorer, där energianvändning per kvadratmeter samt energianvändning per heltidsanställd och heltidsstudent är de två viktigaste. Den förstnämnde är en vanlig indikator för energiprestanda inom fastighetsbranschen, och den sistnämnda är mer lämplig för att beskriva hur energiintensiv Chalmers verksamhet är. Energistatistiken täcker sammantaget en uppvärmd yta av 361 000 m2. I statistiken presenteras även energiflöden i byggnader där Chalmers inte är den enda hyresgästen. Det innebär att vissa energiflöden räknas med trots att externa aktörer ger upphov till dem. Mätning är i vissa fall alltför otillräcklig för att göra rätt avgränsningar. Vid insamling av statistiken har beslutet tagits att antingen inkludera eller exkludera byggnader för att förenkla för framtida uppföljning av statistiken.

​Indikatorer ​2015 ​2016
​Energianvändning per m2 och år

​214 kWh

​209 kWh

Elproduktion per m2 och år

​- kWh

​- kWh

Energianvändning per heltidsanställd/heltidsstudent och år

​5990 kWh

​6040 kWh

​Total energianvändning per år

Varav:
a) Fjärrvärme
b) El
c) Fjärrkyla
d) Naturgas

​75 300 000 kWh

 
32 600 000 kWh
37 800 000 kWh
4 060 000 kWh
818 000 kWh


75 500 000 kW


30 200 000 kWh
39 900 000 kWh
4 600 000 kWh
803 000 kWh


​Total elproduktion per år ​- kWh ​- kWh
 

Publicerad: to 15 jun 2017.