​Klimatramverk för svenska lärosäten

Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla samhällssektorer. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet. Vi har en viktig uppgift att bidra till klimatomställningen genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet. Därför har vi tagit fram ett klimatramverk för universitet och högskolor.

Vi ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och åtar oss följande:
  • Vi ska fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
  • Vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.
  • Vi ska sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
  • Vi ska tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.
Klimatramverket består av denna text samt en vägledning, som bland annat beskriver ett antal nyckelområden för klimatpåverkan från högskolesektorn. Med hjälp av vägledningen väljer varje lärosäte ut områden där man sätter upp mål och genomför åtgärder utifrån egna respektive förutsättningar. Alla som ansluter sig till Klimatramverket bör dock vara beredda att arbeta med mål kopplat till följande områden: utbildning, forskning, samverkan, tjänsteresor, energianvändning och studentsamverkan, då de bedöms som centrala för alla lärosäten.

För Chalmers del har detta arbete resulterat i en klimatstrategi.

Följande universitet och högskolor är anslutna till Klimatramverket: 

Beckmans Designhögskola
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Enskilda högskolan Stockholm
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad 
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Jönköping University
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack 
Kungliga Konsthögskolan
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Newmaninstitutet
Röda korsets högskola
Sophiahemmet Högskola
Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Örebro universitet

Sidansvarig Publicerad: fr 25 nov 2022.