Dekorativ bild för Chalmers klimatstrategi område 3: Tjänsteresor och pendling

Tjänsteresor och pendling

Chalmers ska kombinera behovet av att sänka klimatpåverkan från långväga resor med önskan om en ökad internationalisering, genom resfria möten samt tidseffektiva och klimatsmarta transportmedel och samarbetsformer. Kring våra campus ska vi främja klimatsmart mobilitet genom stark samverkan mellan Chalmers, fastighetsägare och staden.

Mål: Utsläppen från våra tjänsteresor och pendling ska minska med minst 25 procent mellan år 2019 och 2023, mätt i koldioxidekvivalenter.

Vi reser bara när vi måste – och då reser vi klimatsmart. Det är viktigt att Chalmers aktivt deltar i debatten och ligger i frontlinjen för den förändring som sker i akademins och samhällets sätt att samverka på ett klimatsmart sätt. Eftersom långa flygresor är en av de största källorna till Chalmers klimatpåverkan behöver vi mål som samtidigt gagnar vår internationalisering och samverkan med omvärlden.

Chalmers ska kombinera en sänkt klimatpåverkan från långväga resor med en ökad internationalisering, genom resfria möten samt tidseffektiva och klimatsmarta transportmedel och samarbetsformer. Vi tar tillvara de erfarenheter som gjordes under pandemin, och genom att satsa på rätt teknik identifierar vi de bästa sätten att nyttja virtuella konferenser och resfria möten.

På och kring våra campus främjas klimatsmart mobilitet genom Grön Resplan, i stark samverkan mellan Chalmers, fastighetsägare och staden.

Sidansvarig Publicerad: må 14 nov 2022.