Närbild på händer i kontorsmiljö

Klimatstrategin – så gjorde vi

Genom en grundlig kartläggning lokaliserade vi de områden inom verksamheten med störst potential att reducera de klimatpåverkande utsläppen – samt ansatser med störst möjlighet att bidra till verklig effekt i klimatomställningen. 

För att identifiera hur våra klimatmål skulle kunna påverka de övriga globala hållbarhetsmålen, har vi använt IT-verktyget SDG Impact Assessment Tool.​ Med hjälp att detta självutvärderingsverktyg kan vi identifiera vilken hänsyn vi bör ta även inom andra områden för att kunna genomföra vår klimatstrategi utan bekostnad av de övriga globala målens genomförande. IT-verktyget är fritt tillgängligt för alla, utan kostnad eller andra krav, framtaget av GMV i samverkan mellan Göteborgs Universitet och Chalmers.

Med hjälp av en interaktiv process i form av enkäter och workshoppar fick alla Chalmersanställda möjlighet att ge sin input. 

Strategins områdesinriktning, satsningar, åtgärder och handlingsplan förankrades i åtgärdsförslag och idéer som kommit in från såväl forskare, administratörer och tekniker som annan undervisande personal och ledningsgrupp. 

Med avstamp i Klimatramverket för svenska lärosäten har vi brutit ner vår strategi till sju områden. Inom respektive område finns strategiska ansatser och mål som ska leda till reducerade klimatutsläpp. Varje område är dessutom kartlagt gentemot FN:s globala hållbarhetsmål, för att identifiera såväl synergier som konflikter med Agenda 2030. 

Vi strävar efter att vara transparenta med hur vi planerar och uppfyller våra strategiska ansatser och mål med hopp om att inspirera även andra till klimatomställning. Vi kommer löpande att ge tillgång till de IT-verktyg som vi tar fram och beskriva de arbetssätt som vi väljer för att minska vår klimatpåverkan. Vår strategi innehåller dessutom planer för den klimatanpassning vi står inför, genom konsekvenserna av den globala uppvärmningen.

Vill du veta mer? Hör av dig till climateframework@chalmers.se 

Målet är att vårt nettoutsläpp av växthusgaser ska bli noll. Vid 2030 ska Chalmers klimatomställning ha resulterat i en halvering av våra utsläpp, med fortsatt ambitiösa planer fram till 2045. Dagens beräkningar visar dock att de direkta utsläppen från högskolans egen verksamhet inte kommer att nå noll till år 2045. Det beror på att våra kalkyler bland annat inkluderar poster som medarbetares resor till och från arbetet samt tjänsteresor, vilket skulle förutsätta klimatneutrala transportalternativ för samtliga. I gengäld ser vi att Chalmers positiva indirekta bidrag till samhällets klimatomställning, genom forskning, utbildning och nyttiggörande, kompenserar för våra resterande utsläpp och på så sätt bidrar till att vi når netto noll-målet till år 2045. Chalmers planerar att ta fram en metod för att beräkna hur stort vårt indirekta bidrag till klimatomställningen blir.​

Sidansvarig Publicerad: on 07 okt 2020.