Dekorativ bild för Chalmers klimatstrategi område 5: Cirkulära materialflöden

Cirkulära materialflöden

Chalmers ska, med stöd i egen och andras forskning, demonstrera och tillämpa en cirkulär hantering av resurser. Genom att återbruka och återvinna material ska vi minska vårt klimatavtryck från inköp, hantering och avyttring av material.

Mål: Utsläppen från inköp, hantering och avyttring av material ska minska med minst 25 procent mellan år 2019 och 2023, mätt i koldioxidekvivalenter.

Hushållning och fokus på återbruk/återvinning sker i hela samhället och ligger förankrat i fastighetsägarnas och avfallsentreprenörernas planer. Genom att arbeta proaktivt kan vi undvika att vara kvar i strukturer som på sikt kan bli kostsamma, både ekonomiskt och miljömässigt. Verksamhetens aktiviteter kopplade till cirkulära materialflöden förväntas medföra en ekonomisk besparing, samtidigt som det kan innebära en ökad medvetenhet om hushållning av resurser samt återbruk av material och utrustning hos våra medarbetare i såväl arbetssituationer som i det privata.

Chalmers ska underlätta för beteenden som främjar cirkulär resurshantering 

Med stöd i vår egen forskning ska Chalmers demonstrera och tillämpa en cirkulär hantering av resurser. Genom att återbruka och återvinna material ska vi minska vårt eget klimatavtryck från inköp, hantering och avyttring av material. Vi utmanar invanda mönster och betraktar allt material som en resurs.

Exempel ur handlingsplanen: Vidareutveckling av den befintliga campusdelningstjänsten så att den omfattar möbler och IT-produkter inom hela verksamheten. Utbildning och kommunikation som stimulerar till cirkulär hantering i praktiken.

Verksamheten ska optimeras för att cirkulera material 

Koldioxidbudget ska införas för våra inköp, och livscykelperspektivet ska styra så att klimatpåverkan minimeras. Avfallshanteringen ska optimeras för att cirkulera material. Reparation och återbruk ska prioriteras i verksamheten före nyinköp. 
​​
Exempel ur handlingsplanen: Implementering av avfallsstrategin så att utarbetade riktlinjer för cirkulär resurshantering tillämpas i verksamheten. Kartläggning av inköpsmönster, hantering och avfallsmönster för de produkter som har störst klimatpåverkan, och identifiering av lämpliga produktgrupper för cirkulär hantering. Utarbetande och införande av tydliga klimatkrav i upphandlingarna i samverkan med övriga universitet, med krav på redovisning av livscykelperspektiv för leverantörerna. Förbättrad lokalplanering för att öka användningen av befintligt material vid ombyggnationer.Sidansvarig Publicerad: ti 01 sep 2020.