Dekorativ bild för Chalmers klimatstrategi område 5: Cirkulära materialflöden

Cirkulära materialflöden

Chalmers ska, med stöd i egen och andras forskning, demonstrera och tillämpa en cirkulär hantering av resurser. Genom att återbruka och återvinna material ska vi minska vårt klimatavtryck från inköp, hantering och avyttring av material.

Mål: Utsläppen från inköp, hantering och avyttring av material ska minska med minst 25 procent mellan år 2019 och 2023, mätt i koldioxidekvivalenter.

Hushållning och fokus på återbruk/återvinning sker i hela samhället och ligger förankrat i fastighetsägarnas och avfallsentreprenörernas planer. Genom att arbeta proaktivt kan vi undvika att vara kvar i strukturer som på sikt kan bli kostsamma, både ekonomiskt och miljömässigt. Verksamhetens aktiviteter kopplade till cirkulära materialflöden förväntas medföra en ekonomisk besparing, samtidigt som det kan innebära en ökad medvetenhet om hushållning av resurser samt återbruk av material och utrustning hos våra medarbetare i såväl arbetssituationer som i det privata.

Chalmers ska underlätta för beteenden som främjar cirkulär resurshantering. Med stöd i vår egen forskning ska vi demonstrera och tillämpa en cirkulär hantering av resurser. Genom att återbruka och återvinna material ska vi minska vårt eget klimatavtryck från inköp, hantering och avyttring av material. Vi utmanar invanda mönster och betraktar allt material som en resurs.


Verksamheten och avfallshanteringen ska optimeras för att cirkulera material. Koldioxidbudget ska införas för våra inköp, och livscykelperspektivet ska styra så att klimatpåverkan minimeras. Reparation och återbruk ska prioriteras i verksamheten före nyinköp.

​​

Sidansvarig Publicerad: ti 04 okt 2022.