Historik

Chalmersska huset har sitt namn efter William Chalmers och uppfördes under åren 1805-1807. Efter att i 10 år ha varit anställd som superkargör i Ostindiska Kompaniet med placering i Macao och Kanton, återvände Chalmers 1793 till Göteborg. Här inköpte han det s k Holtermanska huset, en tvåvånings träbyggnad med adress Södra Hamngatan 11. Huset förstördes vid en förödande brand 1802 som ödelade hela området mellan Östra och Västra Hamngatan, från Vallgraven till Hamnkanalen. Chalmers beslöt då att uppföra ett stenhus på den avbrända tomten, och gav stadsarkitekten i Göteborg, Carl Wilhelm Carlberg, i uppdrag att utarbeta ritningar. Carlberg var en arkitekt med gott renommé som bl a ritat Gunnebo, ett då mycket beundrat och omtalat privatbygge som stod färdigt 1796.
 


Chalmersska huset ritades i samma nyantika stil som Gunnebo, en stil som också gick igenom i inredningen.
Huset stod färdigt 1807, men Chalmers fick inte njuta länge av det. Han dog 1811, 63 år gammal. Kort före sin död testamenterade Chalmers hälften av sin kvarlåtenskap till Sahlgrenska sjukhusinrättningen, och hälften för inrättandet av en industriskola ”för fattiga barn som lärt läsa och skrifva” – grunden till Chalmers tekniska högskola.
 
Innan man kunde röra pengarna för detta ändamål fick William Chalmers två bröder leva på pengarna. Tyvärr var de inte intresserade av huset, utan sålde både det och allt lösöre till kommerserådet Bernt Santesson. Chalmers hade ägnat mycket av sin tid och kraft åt Trollhätte kanal och även Santesson var en av drivkrafterna i Göta Kanal-bygget. Som riksdagsman i 25 år tillbringade han sin mesta tid i Stockholm, och hyrde under tiden ut huset. 1839 sålde han det till David Carnegie som då drev sitt sockerbruk i Göteborg.
 
David Carnegie & Company använde huset för kontors- och lagerändamål, men också som bostad för några av brukets högre tjänstemän. Carnegie flyttade själv till Skottland 1841, och ledningen för företaget övergick då till Oscar Ekman. Han flyttade in i Chalmersska huset 1849, och med kortare avbrott har sedan medlemmar av familjen Ekman bott där fram till 1930.

Göteborgs stadsvapen sent 1700-talDen 1 april 1864 startade Skandinaviska Kredit-Aktiebolaget sin verksamhet. Till verkställande direktör hade utsetts Theodor Mannheimer, som för bankens första kontor kunde hyra två rum i Chalmersska huset av Oscar Ekman. Från starten och 32 år framåt var Ekman styrelsens ordförande, och för styrelsens sammanträffanden lånade han ut salongen i sin privata våning. Allt efter som rörelsen växte kunde banken utvidga sina lokaler i intilliggande fastigheter. Sedan fil dr Gustaf Ekman avlidit 1930 blev även bostadssviten i Chalmersska huset tillgänglig, och dit förlades till en början notariatavdelningen och bankens lunchmatsal. Efterhand som banken fick tillgång till ytterligare utrymme i kvarteret behövde bostadsvåningen inte användas för kontorsändamål, och beslut fattades om att återställa den i det skick den hade 1807. Under ledning av museicheferna Göran Axel-Nilsson och Stig Roth kunde restaureringen av Chalmersska våningen genomföras 1950, och den har sedan dess använts för representationsändamål.
 
Skandinaviska Kredit-Aktiebolaget bytte 1939 namn till Skandinaviska Banken, som 1972 genom samgående med Stockholms Enskilda Bank bildade Skandinaviska Enskilda Banken. Vid mitten av 1960-talet stod det klart att ytterligare expansion i det för banken traditionsrika kvarteret Kommerserådet inte var möjlig. Sedan flera utvägar prövats fattades beslutet om att uppföra en affärs- och kontorsbyggnad i Östra Nordstan. Där kunde banken flytta in i november 1973.


Även sedan SEB hade flyttat in i nya banklokaler fortsatte man att använda Chalmersska huset; man använde första våningen som bankkontor ända in på 1990-talet  och sedan några år framåt som bankmuseum och andra våningen som representationsvåning. 

När banken firade sitt 150-års jubileum beslutade man att återbörda Chalmersska huset till Chalmers. Bilden ovan visar SEBs VD och koncernchef Annika Falkengren och Chalmers rektor Karin Markides vid överlämningsceremonin den 26 september 2006.

Sidansvarig Publicerad: to 12 apr 2018.