Jan HultChalmersmedaljen 1993

Professor Jan Hult (1927-2013), blev civilingenjör 1950 och disputerade för teknologie doktorsgrad vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) 1958. Under perioden 1955-57 vistades han vid Massachusett Institute of Technology (MIT) i USA och blev där doktor 1957. Han utnämndes till professor i hållfasthetslära vid Chalmers 1962. Efter pensioneringen 1992 hade han ett deltidsförordnande som föreståndare för den nyinrättade avdelningen för teknik- och industrihistoria vid Chalmers.

Han har blivit internationellt känd som en framstående vetenskapsman och pedagog inom sitt fackområde hållfasthetslära. Han har författat flera läroböcker i ämnet och blivit uppmärksammad för sina populärvetenskapliga skrifter, t ex "Laster och brott". Under hela sin professorsgärning har han haft ett nära samarbete med svenskt näringsliv. Han har också haft olika internationella uppdrag och är sedan 1990 medlem i styrelsen för International Council of Scientific Unions.

Jan Hult har också haft stor betydelse för både grund- och forskarutbildningens utveckling vid Chalmers. Han har alltid engagerat sig i pedagogiska frågor och tog tidigt initiativ för att bredda, stimulera och effektivisera forskarutbildningen inom hela den tekniska fakulteten.

Vid sidan av sin ordinarie professorsgärning har han med stort engagemang verkat för uppbyggnaden och utvecklingen av ämnet teknikhistoria vid Chalmers. Ett stort antal teknologer deltar i de kurser som ges inom detta område i grundutbildningen. Teknik- och industrihistoria har också införts som ett särskilt ämne inom forskarutbildningen. Jan Hult startade 1983 den teknikhistoriska tidskriften Polhem och har alltsedan dess varit dess chefredaktör.

Jan Hult har satt in den tekniska utvecklingen i ett historiskt perspektiv och han har aktivt bidragit till ett ökat intresse för teknikens roll i samhället. Han har på ett utomordentligt sätt spritt sitt teknikkunnande till allmänheten genom populärvetenskapliga föredrag, t ex i radio. Genom allt detta har han haft stor betydelse för högskolans utveckling.

Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2015.