Gunnar Beskow

Chalmersmedaljen 1987
Gunnar Beskow är född 1901, blev filosofie licentiat 1927 och filosofie doktor 1930 i mineralogi och petrologi vid Stockholms universitet. Efter tjänstgöring vid Sveriges geologiska undersökning och Statens väginstitut utnämndes han 1949 till professor i geologi vid Chalmers. Han blev emeritus 1967.

Hans vetenskapliga tyngdpunkt har gällt tjäl-problemen. Hans arbeten inom detta område har varit av fundamental betydelse. Vid sidan om är han en av pionjärerna för den moderna naturvården. Under 1950- och 60-talen utförde han en värdegradering av Sveriges sjöar och älvar. Detta omfattande arbete har han sedan följt upp genom en kontinuerlig bevakning av känsliga områden. Han har genom kommittéarbete, regeringsuppvaktningar och tidningsartiklar grundlagt och förebådat den miljömedvetenhet som nu tränger igenom samhället.

Gunnar Beskow är emellertid också en uppskattad författare, poet och kulturpersonlighet. Han var ordförande i Sveriges författarförening 1948-50. Han har alltid stått nära teknologen på Chalmers. Sångarna i Chalmersspexet och byggarna av Chalmerscortégen har alltid kunnat få råd och stöd hos honom.

Genom sitt engagemang i högskolan och dess elever och genom sin vetenskapliga och kulturella mångsidighet har Gunnar Beskow på ett bestående sätt berikat Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.