Gerd Åsberg

Chalmersmedaljen 2004
Gerd Åsberg har varit anställd vid Chalmers sedan 1970. Under hela denna tid har hon haft ansvar för verksamheter som gäller forskningsplanering, meritering, rekrytering. Hon har i dessa områden också haft ansvar för anslagsframställning, utformning av forskningsstrategier samt årsredovisningar. Hon hade vid tillträdet erfarenhet från en tidigare anställning vid dåvarande universitetskanslersämbetet. Gerd Åsberg har också haft rollen av att vara administrativt sammanhållande i fakultetsrådet, framförallt under tiden sedan Chalmers blev stiftelse, men också dessförinnan under en mycket lång period som sekreterare i dåvarande fakultetsnämnden. I samband med övergången till stiftelsehögskola har hon också haft omfattande uppgifter när det gällde att konstruera och utforma Chalmers arbetsordning för forskande och undervisande personal som skall balansera å ena sidan stiftelsehögskolans frihet och självständighet och å andra sidan möjligheten att ha samverkan, utbyte och regler som inte skiljer Chalmers från det övriga högskolesystemet. Gerd Åsberg har genom sin analytiska förmåga och noggrannhet haft stor betydelse i arbetet med rekrytering av forskande personal samt utveckling och kvalitetssäkring av tillsättnings- och befordringsprocesserna. Under åren har hon också genom sin erfarenhet utvecklat stor skicklighet i att granska och bedöma sakkunnigutlåtanden. Grunderna och principerna för detta arbete har under senare tid varit en av hennes viktigaste uppgifter vid Chalmers, vilket haft stor betydelse för högskolans utveckling och för genomförande av strategiskt viktiga rekryteringar. Gerd Åsbergs sätt att arbeta karakteriseras av integritet och ansvar, analytisk förmåga och känsla för att formulera myndigheternas kanslisvenska till operativt användbara dokument. Arbetet inom fakultetsområdet har också lett till att hon har en unik och mycket omfattande samlad erfarenhet av det svenska forskningssystemet. Detta har varit av stor betydelse för Chalmers långsiktiga utveckling.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.