Arne Palmgren

Chalmersmedaljen 1985
Arne Palmgren har tilldelats Chalmersmedaljen för sina betydelsefulla insatser som mångårig chef för Chalmers centrala forsknings- och utbildningsbyrå. Arne Palmgren har ett tidigare förflutet som officer vid kustartilleriet där han tjänstgjort vid olika truppförband och staber, bl a vid marinstaben i Stockholm. Han genomgick en tekniskt inriktad utbildning vid sjökrigsskolan och vid Chalmers, på elektrotekniklinjen. Han avslutade sin militära bana vid radarskolan på KA4.

1964 anställdes Arne Palmgren på Chalmers. Universiteten och högskolorna fick det året en ny förvaltningsorganisation, där den väsentligaste nyheten var införandet av en särskild administrativ enhet för planering av utbildning och forskning. Arne Palmgren blev chef för den nybildade utbildningsavdelningen på Chalmers, som vid starten bestod enbart av en chef och en betygsexpedition. Under de närmaste åren utvecklade han den administrativa organisationen för planering av utbildning och forskning. I början av 1970-talet hade utbildningsavdelningen i stort sett nått den storlek och inriktning den har idag. I samband med 1977 års högskolereform blev, genom ett centralt beslut, utbildningsavdelningen en utbildningsbyrå. Arne Palmgren var verksam som chef för denna fram till sin pensionering 1981.

Forsknings- och utbildningsavdelningen är Chalmers främsta instrument för skapande av en ändamålsenlig administrativ grund för samordning av högskolans vetenskapliga och pedagogiska resurser och aktiviteter. Inom byrån har genom Arne Palmgrens personliga arbete skapats en djup och fortlevande förståelse för det vetenskapliga och pedagogiska arbetets villkor. Detta har lagt grunden till en samverkansanda inom utbildningsbyrån, som är till stort gagn för högskolan när det gäller att med förnyelse möta en alltmer krävande framtid.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.