Gunnar Kärrholm

Professor emeritus Gunnar Kärrholm, Göteborg, har avlidit 87 år gammal. Hans närmaste är hustrun, professor emerita Marianne Kärrholm, barnen Helena Norén med make Björn, Johan med maka Evy och Pia Arnbert med make Peter, sju barnbarn och fem barnbarnsbarn.

Gunnar Kärrholm. Privat foto
Gunnar Kärrholm var en av de främsta i en duktig årskurs väg- och vattenbyggare som kom ut från Chalmers 1941. Av dem blev t ex Anders Losberg också professor på Chalmers, medan Gunnar Essunger flyttade från den legendariska Kungl. Byggnadsstyrelsen till Statens planverk som teknisk direktör.

Gunnar Kärrholm hade haft högsta betyg i teckning i skolan och funderat på att bli skeppsbyggare men följde sin far i spåren. Fadern Nils Karlsson (1876-1955) var en chalmersingenjör som både byggde hus och gjorde tekniska konstruktioner till dem.

När Gunnar tagit över firman koncentrerade han sig på det senare. Högt ansedd för tekniskt goda och ekonomiska lösningar medverkade han vid tillkomsten av ett stort antal byggnader av olika slag i Göteborg och på andra håll: skolor och sjukhus, kyrkor, institutioner, industrier och bostadshus med sammanlagt tusentals lägenheter.

Bland de största individuella projekten i Göteborg var Scandinavium, där han samarbetade med vännen, sedermera professorskollegan Alf Samuelsson, samt Betlehemskyrkan. Omtalat blev också betongskaltaket i Kortedalakyrkan; på detta slags konstruktion var Gunnar Kärrholm en ledande specialist.

1956 blev han teknologie doktor, och 1960 fick han den nya professuren i byggnadskonstruktion vid Chalmers arkitektursektion. Avsikten bakom denna var att bättre integrera konstnärlig och teknisk gestaltning, något som alltid var ett mål för Gunnar Kärrholm. Att detta nu blivit vägledande för Chalmers nya utbildningsprogram Arkitektur och Teknik, som i år attraherat 13 förstahandssökande per plats, visar livskraften i hans tanke.

Gunnar Kärrholm var en allsidig begåvning, en praktisk tekniker som också var en skärpt analytiker och teoretiker. Han var en pedagog med fin formuleringskonst som också var en stor tillgång i utredningsarbete, där han ofta visade sin diplomatiska förmåga att sammanjämka och sammanfatta. Bland annat gjorde han på 1980-talet en stor insats i Byggforskningsrådets vetenskapliga nämnd med utvärderingen av arkitekturskolornas forskning.

Gunnar Kärrholm åtnjöt stort förtroende och respekt för sin kunnighet och klokhet. Han fick ett långt och rikt liv. Under sitt sista år hann han både fira diamantbröllop och promoveras till jubeldoktor. Från mötena med honom bar man alltid med sig intrycken av den vänlighet och mänskliga värme han utstrålade.

BJÖRN LINN
BENGT ÅKESSON
professorer emeriti vid Chalmers

Publicerad: to 10 aug 2006. Ändrad: to 23 dec 2010