"Vi har banat väg för ett nytt sätt att tänka i vården"

I ett tätt samarbete har Centre For Healthcare Improvement vid Chalmers och Regionalt cancercentrum väst skapat ramar för en bättre cancervård i Västsverige. Resultatet är en nyskapande cancerstrategi där patienten står i fokus, vården är mer sammanhållen och personalen ges stort utrymme i utvecklingsarbetet.

"Tillsammans med CHI har vi banat väg för ett nytt sätt att tänka i vården, säger Nils Conradi", RCC Väst.

​Det har gått över sex år sedan de första, intensiva spåningsmötena, där whiteboardtavlorna snabbt fylldes med kreativa idéer om framtidens cancervård.

Då var Regionalt cancercentrum väst, RCC Väst, en liten och gryende organisation som just hade fått ett statligt uppdrag att ta fram en cancerstrategi för Västsverige. Idag har verksamheten växt till en viktig kunskapsorganisation för utvecklingen av regionens cancervård – och Chalmers forskningscentrum CHI, Centre For Healtcare Improvement, har varit med hela vägen.

Den första stora utmaningen var att skapa en ny, regional strategi för en mer sammanhållen och patientfokuserad cancervård. Det blev inledningen till ett framgångsrikt samarbete mellan RCC Väst och CHI:s forskare inom kvalitets- och verksamhetsutveckling av sjukvården.

Aktionsforskning ger nya perspektiv

– CHI har gett oss viktig, forskningsbaserad kunskap om organisatoriskt lärande: hur människor bäst bygger upp nya kunskaper, och hur man bedriver utvecklingsarbete på systemnivå. I grunden handlar det om en gigantisk kulturförändring. Tillsammans med CHI har vi skapat ett förhållningssätt i vården som bygger på respekt och dialog med de berörda, där professionens kunskap tas tillvara och patientens inflytande över vården är i centrum, säger Nils Conradi, tidigare verksamhetschef för RCC Väst.

Att det krävdes ett delvis nytt perspektiv för att ro iland cancerstrategin stod klart tidigt. Här blev CHI:s arbetssätt med aktionsforskning en viktig nyckel. Aktionsforskning innebär att forskaren inte står bredvid eller granskar i efterhand, utan är direkt involverad i de områden, processer eller fenomen som ska studeras – och skapar kunskapen tillsammans med de berörda.

Andreas Hellström, forskare och lektor på CHI, beskriver forskningsmetoden som att ”förstå ett system genom att försöka förändra det”. Han konstaterar att den här typen av utvecklingsarbete inte är utbrett inom sjukvården.

– Vi måste sluta tro att sjukvården kan styras med enkla policys och resultatmål. Sjukvården är en av samhällets mest komplexa organisationer, och för att utveckla verksamheten i så komplicerade miljöer krävs att professionerna involveras starkt i arbetet, säger han.

En viktig tanke med cancerstrategin var att hitta ett bra sätt att sprida kunskap längs cancervårdsprocesserna genom att hjälpa personalen att lära av varandra. För att skapa en sådan lärplattform utsågs ett trettiotal regionala processägare inom olika cancersjukdomar: läkare som hade ansvar för att utveckla och sprida kunskap om arbetet inom just deras område.

Några färdiga lösningar för hur processägarna skulle arbeta erbjöds inte. Istället fanns en tilltro till professionens kunskap - och en vilja att ta vara på den.

– Det var ett viktigt vägval att inte gå ut med färdiga modeller och instruktioner. Det kan många gånger kännas tryggt att gömma sig bakom färdigpaketerade konsultmodeller, men de blir sällan de lösningar man hoppats på. Istället har vi visat tillit till professionen. Det har lett till en reflekterande verksamhetsutveckling, där man vågar tänka själv och göra lokala anpassningar som passar den specifika situationen, säger Andreas Hellström.

Tilltro till professionen

Han får medhåll av Thomas Björk-Eriksson, RCC Västs nuvarande verksamhetschef.
– En viktig framgångsfaktor i det här arbetet är att kraften har kommit underifrån. Kompetenta människor ser vad som saknas, och kan själva forma sina uppgifter, säger han.

Nils Conradi berättar att uttrycket ”lokalt ägarskap” myntades i arbetsprocessen, och framhåller att yrkesskickliga personer lär sig bäst mellan kollegor.

– Vi ville ge tillbaka kraften till de läkare och sjuksköterskor som jobbar med vården. Tillsammans med CHI har vi omdefinierat professionens roll i utvecklingen och styrningen av sjukvården, säger han.

För de processägande läkarna, som är vana att arbeta i en strikt linjeorganisation med fokus på ekonomistyrning, kan perspektivet uppfattas som både nytt och ovant. Men det händer mycket när människor ges möjlighet att påverka, påpekar Nils Conradi.

– Det försvinner mycket frustration när medarbetare får mer utrymme i sådana här processer. Dessutom uppstår många oväntade effekter. Många av våra processägare har sagt att de har blivit bättre läkare i mötet med patienterna, säger han.

Anna Karevi Verdoes, enhetschef för vårdutveckling på RCC Väst, ser stora fördelar med det gemensamma arbetssätt som har utvecklats i cancerstrategin, där regionala processägare jobbar med kunskapsutveckling och kunskapsspridning längs cancervårdsprocesserna.

– Det finns ett stort värde i att ha tydliga personer att vända sig till. Hela kunskapsutvecklingen inom cancervården vilar på dessa, säger hon.

Viktigt involvera patienterna

Nils Conradi betonar vikten av det patientperspektiv som har genomsyrat arbetet, där det finns en aktiv strävan efter att möta patienternas behov. Han ser CHI:s forskningsmetoder och kunskaper kring utvecklingsarbete i vården som en förutsättning för den sammanhållna cancerstrategi som nu har skapats i Västsverige.

– Det finns en själslig matchning mellan det som CHI företräder och det som människor i vården vill arbeta med, om de ges förutsättningarna. Att jobba i ett stödperspektiv och sätta patienten i centrum – det talar till vårdens medarbetare på ett väldigt grundläggande plan, säger han.
Han framhåller att samarbetet kring cancerstrategin har lett till något unikt.
– Den filosofi som vi har grundlagt tillsammans med CHI, det genomgripande lärosättet, det finns ingen annanstans i Sverige, säger han.


FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION

Centre for Healthcare Improvement (CHI) är en centrumbildning vid Chalmers tekniska högskola, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård.

Regionalt cancercentrum väst, RCC Väst, är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården och ett av sex regionala cancercentrum i Sverige. Organisationen arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård.

FAKTA: Om RCC och nationella cancerstrategin
Regeringen har tillsammans med landsting och regioner under flera år satsat på att etablera regionala cancercentrum (RCC). Grunden i satsningen har varit ett betänkande om en nationell cancerstrategi för framtiden. I Sverige finns idag en nationell cancerstrategi med sex regionala cancerplaner, som utgår från de lokala utvecklingsbehoven.

FAKTA: Cancerstrategins effekter
2016 kom Socialstyrelsens rapport om landets regionala cancercentrum och de regionala cancerstrategierna. Här är några av slutsatserna kring vad satsningen har lett till:
• Fler kontaktsjuksköterskor i cancervården
• Patienter och närstående bidrar i utvecklingen av cancervården
• Fler patienter bedöms i multidisciplinära konferenser
• Fler individuella vårdplaner
• 29 nationella vårdprogram
• Totalt 19 nationella vårdenheter för högspecialiserad vård

Andreas Hellström
  • Universitetslektor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Ulrika Ernström