CHI ger verktyg åt Västsveriges vårdutvecklare

Bild 1 av 1
Alingsås lasarett

De utvecklar Västsveriges sjukvård, och har fått med sig de grundläggande verktygen genom CHI - Centre For Healthcare Improvement vid Chalmers. Varje år samlas ett hundratal av vårdens främsta kvalitetsförbättrare på CHI:s nätverksträff Improvement Update. Niclas Jovander och Karin Looström Muth är två av dem.

​Det handlar om systemförståelse, grundläggande kunskaper om vad kvalitet är – och att alltid sätta patienten i fokus.

När Niclas Jovander, utvecklingsledare, och Karin Looström Muth, utvecklingschef, ska beskriva vad de främst har fått med sig från Chalmerscentrat CHI, Centre For Healthcare Improvement, återkommer ett ord: helhetssynen.

Bägge har gått CHI:s 30-poängsutbildning ”Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling”, som genom åren har gett hundratals yrkesverksamma i vården en viktig bas för hur verksamheten kan förbättras.

– CHI har gett mig en fundamental grund att stå på som utvecklingsledare och chef i linjen. Eftersom jag har fått med mig många olika teorier, metoder och verktyg har det gett mig ett brett perspektiv för att kunna se helheten, och plocka det som fungerar från smörgåsbordet, säger Niclas Jovander.

– För mig är den stora behållningen systemförståelsen, säger Karin Looström Muth. Att få en djupare förståelse för det system som hälso- och sjukvården verkar i har verkligen öppnat min ögon för hur man kan arbeta.

Nätverksträff för kvalitet i sjukvården

Niclas Jovander är utvecklingsledare inom Närhälsan och Karin Looström Muth är utvecklingschef på Alingsås Lasarett. De besökte nyligen CHI:s nätverksträff Improvement Update, som varje år samlar ett hundratal av de nyckelpersoner som arbetar med att höja kvaliteten i den västsvenska sjukvården. Förutom att ta del av ny kunskap och forskning på området ger nätverksträffen en chans att knyta nya kontakter och inspireras av andras arbete.

Både Niclas Jovander och Karin Looström Muth bär med sig flera erfarenheter och berättelser om framgångsrika förbättringsprojekt inom vården, där de har använt de verktyg de har fått med sig från CHI.

Niclas Jovander, som i grunden är sjuksköterska, arbetade på NU-sjukvården under utbildningstiden vid CHI. Parallellt med studierna ledde han ett projekt för att skapa ett bättre flöde mellan in- och utskrivningar på sjukhuset, eftersom de begränsade vårdplatserna var ett ständigt problem. Lösningen blev att arbeta fram en bättre kommunikation med närsjukvården och kommunen, och redan vid inskrivningen av patienten tänka till kring den kommande utskrivningen. Tanken var att i god tid förbereda för att på bästa sätt kunna slussa patienten vidare.

– Det handlade mycket om att titta på helheten: vad har patienten för insatser nu, och vad behövs när hen skrivs ut? Vi kontaktade kommunen eller den aktuella vårdcentralen direkt, och kopplade också tidigt in eventuella fysioterapeuter, arbetsterapeuter eller dietister, säger han.

Enligt Niclas Jovander var en viktig framgångsfaktor i projektet ett strukturerat och systematiskt arbetssätt - något som han fick med sig från utbildningstiden vid CHI. Han framhåller också en annan lärdom från kursen: förmågan att analysera en situation för att hitta rotorsaken till ett problem.

Det senare blev extra tydligt i ett annat NU-projekt han ledde, där en akutvårdsavdelning hade problem med att ronderna tog för lång tid. Med hjälp av ett orsak-verkan-diagram stod det klart att skälet var att personalen ofta inte kom i tid till ronden, vilket orsakade en kedja av förseningar som i slutändan ledde till färre utskrivningar.

Genom att göra problemet synligt och införa en tydligare daglig styrning kortades rondtiderna, samtidigt som antalet patienter som kunde skrivas ut dubblerades – från 6-8 till 12-14 per dag.

Niclas Jovander tycker att CHI förmedlar ett perspektiv som är oumbärligt i all kvalitetsdriven verksamhet.
– CHI sätter fokus på frågan: varför - och för vem - är vi här? Det handlar om en djup förståelse för vad kvalitet är ur ett kundperspektiv, och att alltid se hur de olika processerna påverkar patienten, säger han.

Han berättar om responsen när han arbetade som utvecklingsledare inom socialtjänsten i Uddevalla, och anlitade CHI för en skräddarsydd utbildning i förbättringskunskap till 26 chefer. Gensvaret från kursdeltagarna var tydligt.

– De beskrev hur de fått med sig att alltid tänka på kvalitet och ständiga förbättringar, istället för att fokusera på årshjul och verksamhetsplaner som kopplar mot huvudprocesserna, säger han.

Patienten i fokus

Även för Karin Looström Muth är möjligheten att skapa något bättre för patienten det som lockar med verksamhetsutveckling. Som biträdande verksamhetschef och överläkare på Medicinkliniken Kungälvs sjukhus började hon arbeta med olika utvecklingsprojekt, och är idag utvecklingschef på Alingsås Lasarett.

– Att kunna påverka det som inte fungerar och göra saker bättre för de vi är till för – det är den stora drivkraften, säger hon.

CHI-utbildningen i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling kallar hon fantastisk. Hon framhåller att den har gett henne många verktyg i arbetet – allt ifrån att använda brainstorming på ett mer strukturerat sätt till att mäta och förstå betydelsen av variation.

Under utbildningstiden arbetade hon med frågor om vad framtidens vård kan komma att innebära, när hon utvärderade arkitektförslag i ett nybyggnadsprojekt på Kungälvs sjukhus.

- I det projektet använde jag mycket av det jag har fått med mig från utbildningen för att vaska fram idéer. Kursen gav mig väldigt mycket, och innehöll många inspirerande föreläsningar. Det blev också många bra diskussioner med de andra kursdeltagarna, så man kan verkligen säga att vi lärde av varandra, säger hon.

Patrik Alexandersson
  • Projektledare, Projekt- och centrumledning, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Ulrika Ernström