Stort intresse från industrin när WACQT bjöd in till workshop

Bild 1 av 1
Fullt hus
Fullt hus när nästan 90 representanter från akademi och näringsliv dök upp på WACQTs workshop för industrin.

Ett imponerande antal aktörer från näringslivet deltog i WACQTs workshop för industrin för att lära sig mer om hur centrets kvantforskning nu kommer till konkret nytta på allt fler håll. – Det är bra för oss att se allt jobb som pågår inom WACQT och vara uppdaterad på framstegen, men även att förstå vilka tillämpnings-cases som andra inom industrin jobbar med och som skulle kunna vara relevanta även för oss, säger Maria Stranne från SKF, en av många nyfikna näringslivsrepresentanter på plats.

Intresset för kvantteknologins möjligheter i samhället ökar. Det märktes inte minst under WACQTs industri-workshop som gick av stapeln i slutet av mars. Antalet anmälda till workshopen var högt. Upp emot 90 globala aktörer från näringsliv och akademi tog plats i Kollektorn för att ta del av hur kvantteknologin redan idag används hos centrets etablerade partnerbolag – och därigenom få insikter i hur teknologin skulle kunna bidra till den egna verksamheten. 
Programmet under dagen innehöll även uppdateringar om pågående nationella kvantinitiativ, såsom den nystartade WACQT testbädden, där svenska företag och forskare kan testa både kvantalgoritmer och hårdvara.

Maria Stranne
Maria Stranne, Director of Digital Engineering and Innovation på SKF och Ingrid Strandberg, postdoc inom kvantteknologi på Chalmers.

Tillämpnings-case inspirerar

På plats för att höra mer om kvantteknologins möjligheter och vad ett eventuellt samarbete med WACQT skulle innebära var Maria Stranne, Director of Digital Engineering and Innovation på SKF. 
– Vi följer kvantteknologi med stort intresse. Inom SKF jobbar vi mycket med materialforskning, så simuleringar med kvantteknologi är väldigt intressant för oss framåt men även inom optimering kan vi se potentiella tillämpningsområden, säger Maria Stranne. 

Och för henne bidrog partnerföretagens case-baserade presentationer från bland andra Astra Zeneca, SAAB och Jeppesen med viktiga insikter. 

– Det är bra för oss att se allt jobb som pågår inom WACQT och vara uppdaterad på framstegen, men även att förstå vilka tillämpnings-cases som andra inom industrin jobbar med och som skulle kunna vara relevanta även för oss, förklarar Maria.

Växande intresse för kvantteknologi

Under WACQTs sexåriga livstid har centret stöttats upp av tre olika vetenskapliga koordinatorer. Med en koordinator-roll som sträckte sig mellan 2018 och 2020 är Dr. Philip Krantz den första i ordningen av dessa. Han tycker sig se stora framsteg hos WACQT under de senaste åren, och då inte bara vetenskapliga sådana. För enligt honom har WACQT nu kommit att bli ett etablerat community för främjandet av svensk kvantteknologi. 

Tre generationer vetenskapliga koordinatorer: Philip Krantz, Anton Frisk Kockum och Johan Veiga Benesch.
Tre generationer vetenskapliga koordinatorer: Philip Krantz, Anton Frisk Kockum och Johan Veiga Benesch. Foto: Lovisa Håkansson

– Under de senaste åren har den första generationen av WACQT-doktorander börjat disputera, man har börjat bygga upp mer avancerade kvantprocessorer och därmed även börjat ta sig an andra typer av ingenjörsutmaningar som man inte har med mindre kvantprocessorer. Även de industrisamarbeten som påbörjades 2018 har övergått från uppstart till mer etablerade kontakter, vilket banar väg för en långsiktig svensk kompetens inom kvantteknologi som sträcker sig mellan akademi och industri, säger Philip Krantz.

Att det rådde mer eller mindre huggsexa om platserna till årets workshop menar Philip är ett tecken i tiden. Han kan se hur intresset för kvantteknologi ökar, i Sverige och internationellt. Och här tror han att WACQT har en viktig roll att spela. 

– När vi hade den första industriworkshopen i WACQT så var intresse inte alls lika stort, men i år fick tydligen inte alla plats. För att ett litet land som Sverige skall kunna vara konkurrenskraftigt på längre sikt krävs tillgång till många olika kompetenser, vilket är något som WACQT har möjlighet och finansiering att åstadkomma. Det är därför viktigt att centret fortsätter att sprida kunskap och förmedla kontakter mellan olika delar av ekosystemet, säger Philip.

Infrastruktur avgörande för spin-off bolag

Ett annat tecken på WACQT:s framfart är även avknoppningen av de bolag som skett inom centret. Och för dem – och andra aktörer inom industri och akademi - står den kvantdator-testbädd som centret låtit bygga till förfogande. 

– En positiv utveckling är också alla de start-ups som etablerats inom WACQT och som är viktiga för att kunna bygga upp långvarig kompetens i Sverige och behålla den kompetensen inom landets gränser. För att små företag med begränsade medel skall kunna bygga upp sin verksamhet och testa olika produkt-prototyper tror jag att den testbed som byggs på Chalmers kommer att spela en avgörande roll, säger Philip. 

Ett av flertalet spin-off bolag som har bildats i kölvattnet av WACQT är SCALINQ som utvecklar hårdvara för kvantdatorer. Zaid Saeed är CEO för SCALINQ och gläds över att se ett så pass brett spektrum av globala aktörer från industrin få inblick i arbetet som bedrivs inom WACQT. Själv var han på plats för att lära sig mer om hur forskningen inom WACQT redan idag kommer till konkret nytta hos centrets etablerade partners. 

Zaid Saeed, CEO på spin-off bolaget SCALINQ och
Miroslav Dobsicek, föreståndare för kvanttestbädden, Zaid Saeed, CEO på spin-off bolaget SCALINQ och Mohamed Sobhy Fouda, CEO för Salutes Space UG (Haftungsbeschränkt).

– WACQT har konstruerat en robust och genomförbar färdplan för att ta forskarvärlden ett steg närmare kvantberäkningar som gör nytta. Och jag vill lära mig lite mer om de insatser som redan idag genomförs av befintliga partners från industrin som använder WACQT:s forskningsresultat för att förstå hur de kan använda kvantberäkningar inom sina respektive områden, säger Zaid Saeed. 

Och för företag som SCALINQ har den forskningsinfrastruktur som byggts upp inom WACQT redan kommit att spela en avgörande roll. 

– WACQT har satt tydliga tekniska milstolpar och etablerat en infrastruktur som krävs för att uppnå dessa. De har också visat ett stort och aktivt engagemang för att hjälpa företag som SCALINQ att påskynda sina FoU-insatser, genom att uppmuntra forskningssamarbeten och etablera de mycket välbyggda Chalmers Next Labs-anläggningarna, förklarar Zaid. 

Cristina Andersson
  • Näringslivsansvarig, MC2 verksamhetsstöd, Mikroteknologi och nanovetenskap
Göran Johansson
  • Professor, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap
Per Delsing
  • Professor, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Lovisa Håkansson