Pris för forskning som leder till mer blå fångst på tallriken

Bild 1 av 1
Mehdi Abdollahi och Ingrid Undeland.
Mehdi Abdollahi, docent, och Ingrid Undeland, professor, har tilldelats Bertebos prize 2024

Mer fisk och skaldjur på våra tallrikar är en viktig pusselbit för det nödvändiga skiftet från rött kött till andra proteinkällor. Men för att omställningen ska vara hållbar krävs att förlusterna i förädlingskedjan minskar. Livsmedelsforskarna Ingrid Undeland och Mehdi Abdollahi vid Chalmers får nu ett prestigefullt pris för sin forskning som leder till lösningar för att den ”blå maten” ska kunna nyttjas maximalt.

Ingrid Undeland, professor och Mehdi Abdollahi, docent, båda på avdelningen för livsmedelsvetenskap vid Chalmers, får det internationella ”Bertebos prize 2024” av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), för sina framsteg inom forskning som leder till minskat svinn i kedjan då de ”blå råvarorna” går från hav till bord.

Genom att ta en innovativ fraktioneringsprocess till en ny nivå har de visat hur blå restråvaror, till exempel ryggar och huvuden, som idag mestadels går till foderproduktion istället kan bli funktionella proteiningredienser i livsmedel, kallpressad olja, kollagen eller kollagenpeptider.

– Det är en ära för oss att ta emot det här priset. För oss har det varit viktigt att forskningen vi utför ska kunna användas av samhället – och nu får vi ett kvitto på att det fokuset även värderas högt utanför akademin. Det ger uppmuntran att fortsätta i samma riktning, säger Mehdi Abdollahi.

Utvecklar tekniker för att använda hela råvaran

Upp till 85 procent av den blå biomassa som landas varje år, globalt och i Sverige, går till djurfoder i stället för till livsmedel. Forskningen vid Chalmers handlar om att utveckla tekniker och metoder för att tillvarata mer än bara filén från fisken, samt att använda fiskarter som idag nästan oavkortat går till foder, till exempel skarpsill. Det kan handla om att sortera restråvaror i olika styckningsdetaljer, om att förhindra härskning (oxidation av fett) – och inte minst om att utveckla processtekniker och bioraffinaderikoncept som möjliggör att hela råvaran konverteras till högvärdiga ingredienser. Det är här fraktioneringsprocesser är viktiga redskap.

– Det var överraskande och väldigt roligt att vi får ”Bertebos prize”. För oss visar det att vi är på rätt spår och att vår forskning är relevant för de utmaningar världen står inför idag, både nationellt och internationellt. Naturligtvis publicerar vi vetenskapliga artiklar som visar på trovärdighet, men att få erkännande av andra parter i samhället är viktigt för oss, säger Ingrid Undeland.

Drivs av att forskningen ska komma till nytta

Att forskningen kommer samhället till nytta är en viktig drivkraft hos båda forskarna. De uttrycker att det är viktigt för dem att deras lösningar kan kommersialiseras och användas av parter som kan göra skillnad och bidra till att mer av våra blå råvaror blir mat. De har också startat företaget AquaFood där forskningen tas vidare till olika applikationer för hållbar sjömatsindustri.

Samtidigt finns mycket mer att göra gällande fraktionering och vidareförädling av underutnyttjad sjömat till högvärdesprodukter.

I projektet BlueBio, som leds av Mehdi Abdollahi är syftet att skapa en bioraffinaderiplattform, där man ska sammanföra forskare och företagare, för att omvandla restråvaror från industrin till livsmedelsingredienser som proteiner, fiskoljor och marint kollagen. Han deltar också i det nya projektet MAREFINE där han fokuserar på att förfina utvinningen av kollagen ur fiskrestråvaror.

Även i Ingrid Undelands forskarteam arbetar man vidare med olika projekt kopplade till den innovativa fraktioneringsprocessen, bland annat inom ramen Blå mat – centrum för framtidens sjömat samt inom det nya projektet Pelagic 2.0 som Ingrid koordinerar.

– I båda dessa projekt ligger ett stort fokus på de i Sverige kraftigt underutnyttjade fiskarterna sill och skarpsill – här finns en oerhörd potential med tanke på de stora mängderna biomassa som idag förloras ur livsmedelssystemet, men också utmaningar som måste lösas, säger Ingrid Undeland.

 

Mer om Ingrid Undelands och Mehdi Abdollahis forskning

 

Om KSLA

  • Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet (KSLA:s portalparagraf).

 

Bertebos Prize

  • Bertebospriset är ett internationellt vetenskapligt pris som instiftades 1996 av makarna Brita och Olof Stenström, Falkenberg.
  • Priset delas ut till välmeriterad person som bedriver internationellt banbrytande forskning och utveckling inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.

Kontakt

Mehdi Abdollahi
  • Docent, Livsmedelsvetenskap, Life Sciences
Ingrid Undeland
  • Professor, Livsmedelsvetenskap, Life Sciences

Skribent

Susanne Nilsson Lindh