Genie-stödet som uppmuntrade till ledarskap

Bild 1 av 1
Maria Abrahamsson och Hanna Härelind

Om Chalmers vill ha fler kvinnor i ledande position måste det finnas möjlighet att fortsätta forska, även som ledare. Det anser Hanna Härelind och Maria Abrahamsson, som har kunnat kombinera forskning och ledarskap i ett gemensamt projekt – tack vare stöd från jämställdhetssatsningen Genie Open Call.

Ju högre upp i hierarkin, desto färre kvinnor, oavsett hur fördelningen ser ut från början. Det är ett välkänt faktum att andelen kvinnor i den akademiska världen minskar på seniora och ledande poster – och detta har Chalmers en tydlig målsättning att göra något åt.

Hanna Härelind, prefekt på Kemi och kemiteknik, och Maria Abrahamsson, styrkeområdesledare för Materialvetenskap, anser att Chalmers måste arbeta för att undanröja de strukturella hinder som bidrar till den ojämna könsbalansen på ledande positioner. Att skapa möjligheter för fortsatt forskning, även för de kvinnor som tar på sig en sådan roll, tror de är en viktig nyckel.

Båda har kunnat fortsätta forska i sitt gemensamma forskningsprojekt ”Solljus för krävande reaktioner,” även sedan de tilldelades ledande positioner. Men det har långt ifrån varit självklart. Tillsammans sökte de och fick pengar i utlysningen Open call, inom ramen för Chalmers jämställdhetssatsning Genie. Stödet gjorde det möjligt för dem att anställa en forskare på en post doc-tjänst och fortsätta utveckla forskningsprojektet.

– Jag hade inte tagit på mig ett uppdrag i ledande position om jag inte hade kunnat fortsätta forska. Jag valde ju den här karriären tack vare mitt forskningsintresse, och jag är inte färdig med det bara för att jag också har andra uppdrag, säger Maria Abrahamsson.

Hanna Härelind var avdelningschef när duon sökte forskningsstödet från Genie Open Call. Ett tag senare fick hon möjlighet att ta sig an rollen som prefekt.

– Jag har alltid tyckt att prefektuppdraget verkar spännande, men vill absolut inte sluta forska. Tack vare stödet från Genie kunde jag hoppa på den här möjligheten utan att tappa all min forskning, säger hon.

Behövs förebilder och konkret stöd

Syftet med Genie Open Call var att uppmuntra till projekt och aktiviteter kopplade till jämställdhet i vid bemärkelse, som bidrar till den nödvändiga kulturförändringen på Chalmers. De flesta ansökningarna handlade om olika forskningsprojekt med genusaspekt, eller möjligheten att anställa kvinnor i ett projekt.

I det avseendet stack ansökan från Hanna Härelind och Maria Abrahamsson ut. Samtidigt var båda tydliga med hur den kopplade till syftet med utlysningen – och de fick medhåll av Genie.

– Det finns så många förväntningar och outtalade krav på kvinnor i ledande positioner. Exempelvis förväntas de ofta hantera fler saker än manliga chefer, och de kan ha svårt att få administrativt stöd. Att kunna fortsätta forska under de förutsättningarna är svårt, och kan göra det ännu svårare att vända trenden med få kvinnor på chefspositioner. Därför behövs förebilder, och då är det viktigt att stötta de kvinnor som verkligen försöker, säger Hanna Härelind.

Maria Abrahamsson instämmer.

– För att det skulle vara värt för oss att ta ledande uppdrag behövde vi kunna fortsätta vår forskningsverksamhet. Om Chalmers vill ha fler kvinnor i ledande positioner måste de ges förutsättningar att kunna fortsätta forska, säger Maria Abrahamsson.

Gynnar hela Chalmers

Att bara runt en femtedel av Chalmers forskare är kvinnor är också ett viktigt argument för att stötta kvinnor att fortsätta forska, framhåller Hanna Härelind.

– Försvinner fler kvinnor från forskningen märks det tydligt, eftersom vi är så pass få från början, säger hon.

Båda anser också att det skulle gynna hela Chalmers om möjligheterna att kombinera forskning med ledarskap ökade överlag.

– Jag tror det vore väldigt bra för Chalmers att inte bara skapa en rent administrativ väg, där ledare helt och hållet släpper forskningen. Det är så mycket som händer i forskningsvärlden och det är viktigt att ha kvar en fot där för att verkligen förstå verksamheten, säger Maria Abrahamsson.

Aktivt rekryteringsarbete nödvändigt

Att öka andelen kvinnor i Chalmers fakultet är ett av Genies huvudsakliga mål. Hanna Härelind och Maria Abrahamsson tycker att det är helt rätt fokus. Att långsiktigt ge det stöd som behövs för att kunna anställa och behålla kvinnor är absolut nödvändigt, framhåller de. För – tvärtom mot vad som ibland hävdas – tror de inte att utvecklingen kommer att vända av sig självt.

– Här på Kemi är fördelningen 50/50 bland doktoranderna, och i ansökningarna till våra grundutbildningar har fördelningen legat på 40–60 procent kvinnor sedan 1980-talet, så det är inte rekryteringsbasen det är fel på. Ändå är andelen kvinnliga professorer bara 28 procent, och av hela fakulteten är cirka 30 procent kvinnor. Då behöver vi fundera på om män är så mycket bättre än kvinnor, eller om det kan vara så att vi har kvoterat in män de senaste decennierna, säger båda, och tillägger:

– Svaret på hur vi ska få fler kvinnor till fakulteten är egentligen så självklart: anställ fler kvinnor! Och arbeta hela tiden aktivt i rekryteringar för att det ska bli möjligt.

Mer om könsbalansen på Chalmers

I oktober 2023 var andelen kvinnor i hela Chalmers fakultet 32 procent. Ett av Genies huvudmål är att få upp andelen kvinnor inom fakulteten till 40 procent på alla nivåer.
Andel kvinnor på Chalmers, olika roller (från 2022 års årsredovisning):

• Helårsstudenter: 33 procent
• Aktiva doktorander: 34 procent
• Universitetsadjunkt: 29 procent
• Forskarassistenter 50 procent
• Tekniklektor 15 procent
• Universitetslektor 26 procent
• Docent 30 procent
• Biträdande professor 26 procent
• Professor 19 procent

Mer om Genie Open Call

Genie Open Call pågick 2019 – 2022, och var en intern utlysning för projekt och aktiviteter kopplade till jämställdhet i vid bemärkelse, som skulle bidra till den nödvändiga kulturförändringen på Chalmers. 30 projekt valdes ut och fick stöd av Genie. Projekten delades in i teman: Education, Research, Gender Perspective Research samt Facility.

Tre exempel på Open Call-projekt som Genie stöttade:

• Chalmers Undergraduate Research Initiative, CURIE
Mål: att involvera studenter på grundnivå i forskningsprojekt.

• Women in Architecture Leadership
Mål: att skapa fler olika förebilder för arkitektur genom att synliggöra bidragen från kvinnor i ledande positioner.

• Analysis of gender bias in texts
Mål: att granska gender bias (könsfördomar) i olika sorters texter kopplade till Chalmers, exempelvis pressmeddelanden, kursplaner, kursutvärderingar, artiklar i Chalmers magasin, jobbannonser.

 

Läs mer om Genie- Gender Initiative for Excellence 

Hanna Härelind
  • Prefekt, Kemi och kemiteknik
Maria Abrahamsson
  • Professor, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik

Skribent

Ulrika Ernström