Studenter positiva till AI, men är osäkra på vad som räknas som fusk

Bild 1 av 1
Student som jobbar med ChatGPT på sin dator
Foto: Mia Halleröd Palmgren

Studenter i Sverige är positiva till AI-verktyg som ChatGPT i studierna, men 62 procent tycker att det är fusk att använda chatbotar i samband med examination. Var gränsen för fusk går är däremot högst oklart. Det visar en enkät från Chalmers, som är först ut i Europa med en storskalig studie som undersöker studenters förhållande till artificiell intelligens inom högre utbildning.

”Jag är rädd för AI och vad det kan innebära för framtiden.” 
”Var inte så bekymrade! Häng med i utvecklingen och anpassa er undervisning för framtiden.” 
”ChatGPT och liknande kommer att revolutionera hur vi lär oss, och vi kommer kunna komma på fantastiska saker.”


Detta är tre av nästan tvåtusen frivilliga kommentarer från den enkätundersökning som närmare 6 000 studenter i Sverige nyligen deltagit i.  

– Studenterna ger uttryck för starka, olika och i många fall känsloladdade åsikter, säger Hans Malmström, biträdande professor vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers. Det är han som tillsammans med kollegorna Christian Stöhr och Amy Wanyu Ou genomfört studien. 

Drygt en tredjedel använder ChatGPT regelbundet     

En majoritet av de svarande tror att chatbotar och AI-språkverktyg gör dem mer effektiva som studenter, och menar att sådana verktyg förbättrar deras akademiska skrivande och allmänna språkförmåga. I princip alla de svarande studenterna känner till ChatGPT, majoriteten använder verktyget och 35 procent använder chatboten regelbundet.  

Saknar vägledning – men är emot ett förbud

Trots sin positiva inställning till AI känner många studenter oro och saknar tydlig vägledning för hur de får och inte får använda AI i de lärandemiljöer där de befinner sig. Det är helt enkelt svårt att veta var gränsen för fusk går. 

– De allra flesta har inte en aning om huruvida deras lärosäte har några regler eller riktlinjer för att kunna använda AI ansvarsfullt. Och det är förstås bekymmersamt. Samtidigt är en överväldigande majoritet emot ett förbud mot AI i utbildningssammanhang, säger Hans Malmström.

Ersätter inte kritiskt tänkande

Många studenter uppfattar chatbotar som en mentor, eller lärare, som de kan ställa frågor till eller få hjälp av, till exempel med förklaringar om begrepp och sammanfattningar av idéer. Den dominerande inställningen är att chatbotar ska användas som ett hjälpmedel, inte ersätta studenternas eget kritiska tänkande. Eller som en student formulerade det: ”Du ska klara av att göra samma saker som AI:n men den ska hjälpa dig till det. Du ska inte använda en miniräknare om du inte vet vad plustecknet på den gör”.

Ett hjälpmedel vid funktionsvariationer

En annan viktig aspekt som framkom i undersökningen var att AI fungerar som ett effektivt hjälpmedel för personer med olika funktionsvariationer. En student med ADD och dyslexi beskrev hur hen hade lagt 20 minuter på att skriva ner sitt svar i undersökningen och sedan förbättrat den genom att lägga in texten i ChatGPT:  ”Det är som att vara färgblind och sedan plötsligt kunna se alla vackra färger”.

Gör studenternas röster hörda

Forskarna har nu fått in mängder av viktig information och sammanställt resultaten i en översiktsrapport. 

– Vi hoppas och tror att svaren från den här undersökningen kommer att ge studenterna en röst och resultaten blir därmed ett viktigt bidrag till vår kollektiva förståelse om AI och lärande, säger Christian Stöhr, docent vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers.
 

Mer om studien:

Chatbotar och annan AI för lärande: En undersökning om användning och åsikter bland universitetsstudenter i Sverige genomfördes av Chalmersforskare mellan den 5 april och den 5 maj 2023. Studenter vid samtliga landets högskolor och universitet kunde svara. Enkäten spreds via sociala medier och riktade insatser från ett flertal lärosäten och studentorganisationer. '
Totalt besvarades enkäten av 5 894 studenter. 

Resultaten i korthet:

  • 95 procent av studenterna känner till ChatGPT medan kännedomen om andra chatbotar är mycket låg.
  • 56 procent är positiva till att använda chatbotar i studierna; 35 procent använder ChatGTP regelbundet.
  • 60 procent är negativa till ett förbud mot chatbotar, medan 77 procent är negativa till förbud mot andra AI-verktyg i utbildningen.
  • Över hälften av studenterna vet inte om deras lärosäte har riktlinjer för hur AI får användas i studierna, var fjärde student säger uttryckligen att deras lärosäte saknar sådana regleringar.
  • 62 procent tycker det är fusk att använda chatbotar vid examination.
  • Studenter uttrycker viss oro över AI-utvecklingen; oron är särskilt stor kring chatbotarnas påverkan på utbildningen. 

För mer information, kontakta:

Hans Malmström
  • Biträdande professor, Fackspråk och kommunikation, Vetenskapens kommunikation och lärande
Christian Stöhr
  • Biträdande professor, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Vetenskapens kommunikation och lärande
Wanyu Ou
  • Postdoc, Fackspråk och kommunikation, Vetenskapens kommunikation och lärande

Skribent

Jenny Palm & Mia Halleröd Palmgren