Sveriges första stödcentrum för cancerdrabbade invigs ​

Kraft att leva och ett bättre psykosocialt stöd. Det är målet för Kraftens hus Sjuhärad i Borås, Sveriges första stödcentrum för cancerdrabbade. Centre For Healthcare Improvement vid Chalmers är en viktig del av det unika samarbetsprojektet.

”Du har cancer.”

De tre orden förändrar livet för en människa men också för många runt omkring. Beskedet väcker frågor både hos den sjuka och hos familj, släkt, vänner, grannar, arbetskamrater och chefer. Sjukvården sköter det medicinska men vem tar hand om allt det andra?

– En cancersjukdom förändrar livet på många plan för alla cancerberörda, både hemma med familjen, på arbetet och i andra sociala sammanhang. Därför har vi tänkt i nya banor om hur olika resurser och huvudmän kan samlas och utveckla det psykosociala stödet tillsammans, säger projektledaren Carina Mannefred från Regionalt cancercentrum väst.

Pilotprojektet är resultatet av ett unikt samarbete mellan patienter, närstående, Regionalt cancercentrum (RCC) väst, forskare från Chalmers, politiker och tjänstemän från Västra Götalandsregionen, samt representanter från en rad välfärdsinstitutioner samt näringslivet inom Borås.

Initiativet kommer från cancerdrabbade själva, genom RCC Västs patient- och närståenderåd. Under ett och ett halvt år har samarbetsparterna sedan mötts i designworkshops och dialogmöten för att vaska fram behov, önskemål och lösningar. Studiebesök på stödcentrum i England och Danmark har också gjorts.

– Det unika med projektet är samskapandet; att det är resultatet av ett samarbete mellan alla relevanta samhällsaktörer plus näringslivet och patienterna, säger lektor Andreas Hellström vid Centre for Healthcare Improvement på Chalmers, som leder det vetenskapliga delen av projektet runt Kraftens hus Sjuhärad.

Efter workshopserien har den ideella föreningen Kraftens hus Sjuhärad bildats. Lokalerna finns i Borås men stödcentret är till för cancerdrabbade i hela Sjuhärad, för såväl människor under pågående behandling som färdigbehandlade och närstående.

Kraftens hus finansieras dels genom ett årligt anslag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen under tre år och dels med hjälp av sponsring. Det är en användardriven verksamhet, som kommer att utformas och utvecklas efter besökarnas behov och önskemål. Möjligheten att möta andra i samma situation är central men i lokalerna vill man också skapa möjlighet för information och aktiviteter av viktiga välfärdsaktörer som sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Målet är att komplettera vården och ge emotionellt, socialt och praktiskt stöd. Exempel på andra aktiviteter kan vara målargrupper, samtalsgrupper för barn, yoga och promenadgrupper, föreläsningar på olika teman och rådgivning till chefer om hur de kan stödja en anställd som har fått cancer. Förhoppningen är att modellen med tiden ska sprida sig till hela regionen och riket.

– Vi ska inte ta över sjukvårdens ansvar för cancerrehabilitering utan vara ett komplement och erbjuda aktiviteter som de inte har. Kraftens hus kommer att bli en mötesplats där både patienter och närstående kan möta andra människor i liknande situation och samtala under informella former säger Carina Mannefred.

Andreas Hellström
  • Universitetslektor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Karin Hylander