Bättre sjukskrivningar med nytt samarbetsprojekt

Bild 1 av 1
Sjukskrivning

​I statens budget är utgiften för ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, där kostnaderna för sjukskrivning ingår, en stor post. Till och med större än tilldelningen till försvaret och hela hälso- och sjukvården. Ett nytt samarbete mellan Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers och Västra Götalandsregionen ska förbättra sjukskrivningsprocessen.

Centre for Healthcare Improvement, CHI, har inlett ett långtgående samarbete med Västra Götalandsregionen i syfte att förbättra processerna gällande sjukskrivning och rehabilitering i regionens primärvårds- och sjukhusverksamheter. Problemen handlar om att sjukskrivna individer inte alltid får rätt insats och stöd i rätt tid, att rätt aktörer ofta inte är involverade och att psykisk ohälsa allt mer påverkar sjukskrivningstiderna. Den grundläggande utmaningen är att få ett större fokus på att undvika sjukskrivning, snarare än antalet sjukfall.

Samarbetet omfattar utbildning, forskning och stöd till personer som jobbar med förbättring av sjukskrivningsprocesser inom Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan. Forskningsmässigt handlar det om att förstå och bättre hantera hur verksamhetsutveckling kan bedrivas i ett komplext system med många aktörer som har olika perspektiv, uppdrag och mätsystem.

– Det är värdefullt för den stora mängd patienter som omfattas av sjukskrivningsstöd att Västra Götalandsregionen jobbar tydligt och medvetet med förbättringar nära patienten. Det är annars lätt att förbättringsprojekt ”hamnar” på en nivå där den enskilde inte får eller ser nyttan, säger Patrik Alexandersson som är föreståndare på CHI.

Från Västra Götalandsregionens sida leds projektet av regionutvecklare Anna Lindström och Iréne Johansson.

– Med projektet ökar vi kunskaperna och kan sprida metoder för att visualisera nuläge och läge över tid, i syfte att fånga intresse för förbättring och förändringsarbete inom sjukskrivning. Personer kan med hjälp av detta i större utsträckning erbjudas rätt vård och rehabilitering för att kunna återfå hälsa, kvarstanna eller återgå i arbete, säger Iréne Johansson om samarbetet med CHI.

– Vi ser också tydligt hur förändringsarbetet bidrar till bättre samverkan och en förbättrad arbetsmiljö i vårdaktörernas vardag. Med andra ord: nyttiggörande på flera plan, vilket vi anser inte kan uppnås med mindre än att individer kan engageras i arbete där förbättringskunskap integreras med professionell kunskap, fyller Anna Lindström i.

Patrik Alexandersson
  • Projektledare, Projekt- och centrumledning, Teknikens ekonomi och organisation
Henrik Eriksson
  • Biträdande professor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation
Daniel Gyllenhammar
  • Doktorand, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

CHI