Bredare rekryteringar gav bättre könsbalans - och excellens

Bild 1 av 1
Thomas Nilsson, Janine Splettstösser och Angela Grommet
Prefekt Thomas Nilsson, styrkeområdesledare Janine Splettstösser och forskarassistent Angela Grommet tror alla på en rekryteringsstrategi präglad av breda och öppna utlysningar för att uppnå både jämställdhet och excellens. Foto: Lovisa Håkansson och Sandra Nayeri.

Fysik och nanovetenskap är två av Chalmers mest mansdominerade forskningsområden, ändå är könsfördelningen 50/50 i de senaste rekryteringarna av doktorander. Nyckeln? Breda utlysningar där många anställs samtidigt.
– Att söka brett bryter upp dominerande nätverk och är otroligt bra för forskningsexcellensen, säger Janine Splettstösser, styrkeområdesledare för Nano.

Thomas NIlsson

Ett projekt, ett specifikt område, en doktorand. Så brukar upplägget ofta se ut när Chalmers rekryterar doktorander.

– Tidigare har vi alltid haft väldigt separata och smala rekryteringsprocesser. Ett år hade vi 17 olika doktorandrekryteringar utspridda över året, som alla hade en egen process. Utfallet blev att 16 av de 17 som rekryterades var män, säger Thomas Nilsson, prefekt för institutionen för Fysik.

År 2020 tänkte institutionsledningen på Fysik om, och valde att satsa på mer sammanhängande och gruppinriktade rekryteringsprocesser. Numera anställs flera doktorander vid varje rekryteringsomgång, och alla utlysta tjänster blir synliga samtidigt.

Styrkeområde Nano (SO Nano), tidigare kallat excellensinitiativ Nano, har gått en liknande väg. De senaste nio doktorandrekryteringarna med koppling till SO Nano har varit stora utlysningar med många tjänster ute samtidigt. Dessutom har utlysningarna varit inriktade på breda områden, snarare än specifika projekt eller särskilda forskningsfokus.
I SO Nanos breda doktorandutlysning till så kallade “Excellence PhD positions” har hälften av de som rekryterats varit kvinnor. Fysik har också haft en balanserad könsfördelning i sina doktorandrekryteringar.
Idag är 32 av 72 doktorander på institutionen kvinnor, vilket innebär 44 procent: en ökning med 27 procentenheter sedan 2018.

– Breda rekryteringar löser inte allt, men för oss har utfallet visat att det är värt att tro på strategin och hålla fast vid den. För den kan verkligen göra skillnad i längden, säger Janine Splettstösser, styrkeområdesledare för Nano.

Ger större mängd sökande

Metoden med breda rekryteringar och många utlysningar samtidigt användes för första gången 2010, i Chalmers centrala rekrytering av forskarassistenter. Sedan dess har strategin använts i flera centrala rekryteringsomgångar av forskarassistenter, och har även inspirerat några av Chalmers övriga verksamheter i sina rekryteringar.

Två av dem är alltså styrkeområde Nano och institutionen för Fysik, där en bredare rekryteringsstrategi har gett många fördelar vid rekryteringar av doktorander. Janine Splettstösser och Thomas Nilsson konstaterar att könsbalansen har förbättrats rejält, men betonar samtidigt att ett lika viktigt mål med strategin har varit att öka forskningsexcellensen.

Janine

– I de här rekryteringarna har vi inte pratat specifikt om kön, men många välkvalificerade kvinnor har sökt och visat sig vara de bästa kandidaterna. När vi har breda rekryteringar får vi en stor mängd sökande som inte är så lätta att jämföra med varandra, där vi kan se potential utifrån många olika aspekter. Det gör att vi kan öppna nya fält, hitta oväntade möjligheter och samarbeten. Det är jättebra för excellensen, samtidigt som det har resulterat i en bättre könsbalans, säger Janine Splettstösser.

Skapar oväntade forskningsmöjligheter

Smala, enskilda utlysningar kan ofta leda till att rekryteringarna sker från befintliga nätverk – som oftast domineras av män. Att ha flera, mindre specifikt inriktade tjänster ute samtidigt blir därför en väg mot en större variation.
– Det är lätt att ha en förutbestämd bild och inte se bortom det egna nätverket vid rekryteringar. Därför är det bra att leta på nya sätt, så att vi får tillgång till fler sökande, säger Janine Splettstösser.

Hon ger ett exempel från den senaste rekryteringen av doktorander, där två kvinnor stack ut i mängden av ansökningar. De matchade inte någon av de utlysta tjänsterna, men hade så intressanta cv:n att Janine och hennes kollegor inte ville släppa dem.

– Genom deras kompetenser såg vi helt nya möjligheter, och vi valde att ta vara på detta genom att istället anställa dem i ett projekt. Det visar att breda utlysningar kan öppna för oväntade och spännande forskningsingångar som vi annars inte hade fått syn på, säger Janine Splettstösser.

Bredd ger nya samarbeten

Båda är övertygade om att rekryteringsstrategin har gjort att många kandidater har hört av sig som annars inte hade brytt sig om att söka. Angela Grommet, forskarassistent på institutionen för kemi och kemiteknik, instämmer i resonemanget. Hon sökte till Chalmers i en av de breda utlysningarna av forskarassistenter, då femton tjänster tillsattes samtidigt. Angela Grommet lockades både av det stora antalet tjänster, och att deras utformning öppnade för spännande samarbeten och interdisciplinär forskning.

Angela

– Jag har sökt ett trettiotal platser vid olika universitet i Europa, och många var väldigt specifika tjänster inom organisk kemi som inte passade mig. Chalmers var det enda universitet som sökte personer med intresse för ett område, men som samtidigt kunde länka samman flera olika områden. Min expertis är kemi, men här har jag hittat många spännande samarbeten med forskare inom exempelvis fysik, life science och datavetenskap. Min verktygslåda kommer verkligen till nytta inom många områden, säger hon.

Större spridning och ökad gemenskap

Att ingå i en grupp av forskare som har anställts samtidigt har många fördelar, framhåller Angela Grommet.
– Jag har haft stor nytta av gemenskapen och samarbetet med de som rekryterades samtidigt som jag. Vi har lärt känna varandra, utbyter erfarenheter och går kurser ihop – det är till stor hjälp, säger hon.

Thomas Nilsson ser ytterligare en fördel med att utlysa många tjänster samtidigt.
– På Fysik har vi sett att det ger mer ”buzz.” Ryktet om tjänsterna får helt enkelt större spridning, säger han, och får medhåll av Angela Grommet.

– Ja, det var väldigt bra att alla tjänsterna var synliga samtidigt. Det kändes spännande med en så stor utlysning, och jag kunde relatera till många av de olika tjänsterna även om alla inte kändes helt rätt för mig.
Det gjorde det ännu intressantare för mig att söka, säger hon.

Kritisk massa gör skillnad

När andelen kvinnor ökar, kan det i sin tur leda till att ännu fler kvinnor söker sig till verksamheten. Det brukar kallas för den ”kritiska massan”, och är något som både Angela, Janine och Thomas har märkt av.
– Nyligen, när jag själv fick möjlighet att anställa, kom det en stor mängd ansökningar från kvinnor. Många har sagt till mig att det känns bra att kunna samarbeta med andra kvinnor, så att de inte hela tiden känner sig avvikande i gruppen, säger Angela Grommet.

De är alla övertygade om att initiativet Genie, Chalmers mångmiljonsatsning på jämställdhet, har haft stor betydelse för att förbättra högskolans könsbalans och excellens.
– Initiativet visar att Chalmers satsar och verkligen vill anställa fler kvinnor. Jag har hört flera kvinnor säga att de sökt sig till Chalmers mycket tack vare detta, säger Thomas Nilsson.

Janine Splettstösser
  • Biträdande professor, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap
Angela Beth Grommet
  • Forskarassistent, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik

Skribent

Ulrika Ernström