Grundvattnet – en osynlig resurs som påverkar vårt dagliga liv

​Temat för Världsvattendagen 2022 är grundvatten och dess stora betydelse för mänskligheten, med syftet att betona vikten av en hållbar hantering av denna kritiska resurs. Och eftersom grundvatten är den främsta källan till flytande sötvatten globalt, och utgör ungefär hälften av allt dricksvatten i Sverige – är ett viktigt steg mot ett hållbart förhållningssätt att använda vattensystemtjänster för att prioritera mellan vattenskyddsåtgärder.

– Vattensystemtjänster (WSS), är de kvaliteter som tillhandahålls av dricksvattenresurser och som bidrar till människors välbefinnande. När vi identifierar och visualiserar dessa tjänster gör vi det också möjligt att bestämma det bästa sättet att skydda dem och att kunna prioritera dem vid behov.

Det här säger Nadine Gärtner, doktorand vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Porträttbild av Nadine GärtnerGeo-avdelningen och centrumet DRICKS. Nadines forskning pågår inom ramen för projektplattformen Waterplan som koordineras av Andreas Lindhe, docent och verksam inom samma kontext. Projektet syftar till att förbättra skyddet av dricksvattenresurser, och ett av stegen mot att tillhandahålla en holistisk metod är WSS kombinerat med bedömning av hot i en riskmatris, som verksamma inom olika tillsynsmyndigheter kan använda som beslutsstöd. En matris utarbetad av Nadine.

En dold skatt under marken

Grundvatten bildas av den del av nederbörden som inte dunstar eller tas upp av växtlighet, utan sakta filtreras genom jordlagren ner i marken och berggrunden. Grundvatten tillhandahåller ett stort utbud av tjänster, de mest självklara är dricksvatten och bevattning, och då det ofta håller mycket god kvalitet innebär det ett litet eller inget behov av rening. Eftersom grundvatten matar våra floder och sjöar ger det i förlängningen upphov till tjänster som rekreation och transporter, och det bidrar också till vår byggda miljö genom uppvärmning och energiproduktion och genom att förhindra sättningar i byggnader.

– Konkurrerande intressen vattenskyddsåtgärder ska genomföras utgör en rejäl utmaning för beslutsfattare. Andra tjänster, som kulturella och biologiska tjänster som tillhandahålls av en ren dricksvattenresurs bortses ofta ifrån, och fördelarna med skyddsinsatser underskattas därför ofta. Vi behöver utöka omfattningen på det som utvärderas och visualisera hur vattenskyddsåtgärder påverkar alla tjänster, säger Nadine.

Risker lindras med helhetssyn

Hoten mot grundvattnet och grundvattenmagasinen varierar mellan olika platser. Klimatförändringar med förändringar i nederbörd och/eller temperatur är ofta kopplade till sjunkande grundvattennivåer, medan mänskliga aktiviteter som jordbruk, infrastruktur och föroreningar från industriell verksamhet i allmänhet kopplas till kvalitetsaspekter.

– Med riskmatrisen kan vi välja vilka hot som ska minskas utifrån två olika aspekter; baserat på de tjänster som särskilt behöver skyddas, eller för att lyfta de hot som är den största bidragsgivaren till den totala risken. Har man en klar och tydlig bild av tjänster, hot och konsekvenser av åtgärder för att lindra risker blir också beslutsstödet betydligt bättre, säger Nadine.

Riskmatrisen täcker därmed in möjliga risker för en mängd olika tjänster, inte bara för att tillhandahålla dricksvatten. Sammantaget erbjuder metoden den transparens som behövs för välgrundat beslutsfattande för att kunna skydda vårt grundvatten.

Om världsvattendagen

Världsvattendagen infaller årligen den 22 mars. Det är en årlig aktivitet initierad av FN som startade 1993, som hyllar vatten och ökar medvetenheten om de 2 miljarder människor som för närvarande lever utan tillgång till rent vatten. Ett centralt fokus på världsvattendagen är att inspirera till åtgärder mot hållbar utveckling, mål (SDG) 6: vatten och sanitet för alla senast 2030.

Vidare läsning

För mer information

Nadine Gärtner
  • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Skribent

Catharina Björk