Kursplan för Utveckling av tysta produkter

Kursplan fastställd 2017-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign of silent products
 • KurskodVTA155
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38117
 • Max antal deltagare25
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0199 Konstruktionsövning 7,5 hp
Betygsskala: UG
4 hp3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper motsvarande de obligatoriska kurserna i masterprogrammet Sound and Vibration.

Syfte

Eftersom detta är en av de sista kurserna i programmet är syftet med kursen att utveckla studenternas förmåga att självständigt tillämpa kunskaper för att lösa bullerproblem som ingenjörer i praktiken och för att hantera mer komplexa problem. Kursen ger ytterligare kunskap och tillämpar den kunskap som erhållits i tidigare kurser inom utveckling och metodik för konstruktion av tysta produkter. Olika produkter används olika år för att exemplifiera strategier för design av tysta produkter med hjälp av passiv teknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Applicera en metodik för konstruktion av tysta produkter och att hitta lösningar på verkliga akustiska problem i industrin.
 • Kunna identifiera och formulera mål och krav på akustiska egenskaper hos produkter.
 • Självständigt identifiera, formulera och lösa verkliga ljudproblem. Detta inkluderar förmågan att självständigt värdera, välja och tillämpa lämpliga metoder och verktyg för bullerkontroll.
 • Tillämpa modeller och verktyg för att simulera akustiska egenskaper hos produkter.
 • Välja lämpliga produktförändringar för att säkerställa en god akustisk prestanda utan att äventyra andra prestandakriterier.
 • Designa, planera och utföra experiment, tillsammans med analys, tolkning och rapportering av resultaten.
 • Arbeta i team och samarbeta i grupp.
 • Förstå ljudalstring, ljudutstrålning och utbredning i komplexa situationer.
 • Förstå och tillämpa de grundläggande mekanismerna

Innehåll

Kursen är indelad i fem delar:

Del 1 Utveckling av designstrategi för tysta produkter
Efter denna del skall studenten ha formulerat en allmän strategi som skulle kunna tillämpas på problemet. Under de första mötena kommer vi att försöka utveckla vår egen strategi utifrån den kunskap vi har i början av kursen. Det är dock värt att se hur andra människor har attackerat problem inom dessa områden. Det finns mycket arbete inom området för bullerkontroll presenterat i litteraturen. Alla grupper kommer att genomföra en litteraturstudie. Fokus för studien ska vara på designstrategier (inte på resultaten av bulleråtgärder!). Resultaten från dessa studier kommer att sammanfattas i en kort skriftlig rapport och presentation (20 minuter), som kommer att presenteras på en av våra föreläsningstider.

Del 2 Studie av bullerkontrollteknik
Även om studenten redan har en ganska gedigen bakgrund inom akustik, är kunskaperna mer på den teoretiska sidan än på den praktiska tillämpningen. Denna del kommer att fokusera på
 • bullergenereringsmekanismer och deras potential för bullerreducering,
 • möjligheterna att minska bullret med sekundära åtgärder, deras tillämpningspotential i praktiken och deras begränsningar.

Del 3 Undersökning av problemet, insamling av nödvändiga kunskaper
Som fallstudie i kursen används design av en verklig produkt från industrin. Olika produkter används olika år. Vi kommer att genomföra mätningar och undersöka bullergenereringsmekanismerna. Det blir elevernas uppgift att föreslå konstruktionsändringar, som är realistiska och samtidigt leder till minskad störning av buller.

Del 4 Förslag till konstruktionsändringar
För det undersökta objektet föreslås designändringar utifrån den insamlade kunskapen och förståelsen av problemet.

Del 5 Slutlig studie av förbättringarna, rapport
Kursen avslutas med en slutrapport, som är obligatorisk. Rapporterna kommer att ges till tillverkarna för feedback från företaget på innehållet. Rapporten presenteras även vid ett slutseminarium.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: föreläsningar, laborationer och en konstruktionsuppgift. Men bara ett fåtal föreläsningar planeras. Det är upp till studenterna att planera labben. Ytterligare föreläsningar planeras in i kursen beroende på behov. Konstruktionsuppgiften stäms av löpande under kursen genom veckovisa möten.

Litteratur

Litteraturen (tillhandeshållas på kurshemsidan www.ta.chalmers.se) kommer att anpassas till elevernas behov och till valet av produkt som används som exempel i kursen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Aktivt deltagande i grupparbetet, skriftlig och muntlig redovisning i seminarier (3 seminarier under hela kursen) är obligatoriskt. Det finns inga betyg förutom godkänd och icke godkänd baserat på seminarierapporter (50 %) och slutrapporten (50 %).