Kursplan för Rumsakustik

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRoom acoustics
 • KurskodVTA145
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38112
 • Max antal deltagare25
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0198 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3,5 hp4 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Introduktion till audioteknik och akustik eller motsvarande kurs

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en god förståelse för fysik och psykoakustik med tillämpning på rumsakustik. Kursen syftar också till att ge studenten förmåga att självständigt lösa vanligen förekommande rumsakustiska problem med avseende på rumsutformning och materialval hos rum för tal och musik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Lösa vanligen förekommande problem inom rumsakustik.
 • Framgångsrikt genomföra ett rumsakustiskt projekt från uppsatta mål till ett färdigt förslag inom givna begränsningar t.ex. kommersiella och geografiska.
 • Ha en helhetssyn på teknik, inblick i de starka kopplingar mellan olika intresseområden i byggprocessen av rum för röst och musik, samt kunna föra diskussioner med arkitekter, musiker och andra som arbetar med bygg-och planeringsprocessen
 • Förstå och förklara hur människan påverkas av komplexa sensoriska data som samspelet mellan hörda, taktila och visuella stimuli.
 • Söka information om rumsakustik med hjälp av litteratur och databaser
 • Beskriva önskade rumsakustiska förhållanden i termer av subjektiva kriterier, och kunna omvandla dessa till fysikaliskt mätbara kvalitetsfaktorer som till exempel efterklangstid, klarhet, etc.
 • Ge råd om utformningen av rum genom att förutsäga inverkan av olika rumsgeometrier och väggmaterial, positioner för högtalare/musiker och lyssnare
 • Kunna använda tillgänglig kunskap och datorprogram för förberäkning av rumsakustiska förhållanden i små och stora rum.
 • Kunna utnyttja modern programvara och utrustning för mätning av rumsakustik (t.ex. MLSSA, Room Capture, FuzzMeasure) för att bekräfta beräknade akustiska egenskaper hos rum.
 • Kunna kritiskt utvärdera noggrannheten på gjorda rumsakustiska mätningar.
 • Värdera vilka avvikelser från uppställda rumsakustiska mål som kan vara hörbara.
 • Arbeta i projektgrupp med arkitekter för att lösa rumsakustiska och byggnadsakustiska problem i föreslagna eller redan existerande byggnader.

Kursen avser också stimulera studenterna till ett livslångt lärande inom området. Studenterna kommer att utveckla medvetenhet om styrkan och svagheterna i nuvarande rumsakustisk kunskap och begränsningarna hos nuvarande designverktyg och metoder.

Innehåll

 • Ljudutbredning i rum, ljudfältet vid en gränsyta, fysikalisk rumsakustik, geometrisk rumsakustik, statistisk rumsakustik.
 • Teknik för rumsakustisk planering som skalmodellering och datormodellering, auralisation och andra binaurala metoder.
 • Mätmetoder för att bestämma ett rums akustiska egenskaper.
 • Val och design av olika typer av ljudabsorbenter och diffusorer för att modifiera ett rums akustiska egenskaper.
 • Deltagande i den årliga studenttävlingen Student Design Competition arrangerad av Acoustical Society of America.
 • Samarbete med arkitekter, möten med akustikkonsulter och musiker.

Organisation

Kursen består av ett antal föreläsningar. Några av föreläsningar är speciellt utformade för deltagande i en årlig studenttävling. Ett centralt moment i kursen utgörs av studenternas deltagande i den årliga studenttävlingen. Tävlingen arrangeras av Acoustical Society of America där studenterna arbetar i grupper fram sina lösningar på rumsakustiska och byggnadsakustiska problem i en byggnadsuppgift. Deltagande i tävlingen sker i samarbete med studenter från Arkitektur och teknikprogrammet.

Litteratur

Marshall Long (2005) Architectural Acoustics, Academic Press, New York och material som tillhandahållas på kurshemsidan (www.ta.chalmers.se)

Examination inklusive obligatoriska moment

Muntlig tentamen.