Kursplan för Stomsystem: utformning och utvärdering

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStructural systems: Design and assessment
 • KurskodVBB122
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • VBB120 Structural analysis and design
 • VBB121 Structural systems - design and assessment
 • VSM180 Structural systems - design and assessment

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom hållfasthetslära och strukturmekanik samt avseende dimensionering och analys av bärande konstruktionselement i armerad betong, stål och trä, t ex genom kurserna Hållfasthetslära (VSM031), Strukturmekanik - grunder (VSM045), Bärande konstruktioner (BMT015) och Konstruktionsteknik (BMT020). 

Syfte

Kursen, som är obligatorisk i masterprogrammet, ger en introduktion avseende dimensionering och utformning av byggnadsstommar. Den kompletterar andra mer specialiserade kurser i programmet. Huvudsyftet är att stödja utveckling av helhetssyn som är nödvändig vid dimensionering och utvärdering av stomsystem, byggnader och byggnadskomponeter för att placera dimensioneringsarbete och analys i ett sammanhang. Kursen ska också jämna ut förkunskaper inom gruppen av kursdeltagare. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva förloppet för byggnadskonstruktioner avseende konceptull utformning, dimensionering, uppförande samt driftskedet inkluderande inspektion, underhåll, utvärdering, reparation, förstärkning och rivning,
 • beskriva typiska krav på byggnadsstommar med hänsyn till nödvändig säkerhet, funktion, beständighet och effektivt nyttjande av resurser,
 • beskriva hur typsika byggnader är sammasatta av bärande system och system för klimatskydd och komfort inomhus,
 • beskriva och skissa mekaniskt verkninssätt hos typiska stomsystem för byggnader avseende påverkningar, lastupptagning och stabilitet samt rörelsebehov
 • identifiera och beräkna dimensionerande lastkombinationer i kritiska snitt av bärande system,
 • genomföra konceptuell dimensionering i internationella projektgrupper och presentera och argumentera för en rekommenderad lösning
 • skapa och utvärdera alternativa bärande system och därvid ta hänsyn till riskanalys, osäkerheter och livslängdsaspekter,
 • kritiskt granska föreslagna koncept för bärande system
 • utföra överslagsberäkningar och preliminär dimensionering av bärande system

Innehåll

Kursen beahndlar typiska stomsystem för byggnader vad gäller dimensionering, verkningssätt och stabilitet, prestanda vid normal användning och utvärdering under livslängden. Lastkombinationer och kraftvägar, intuitiv förståelse för kraftspel och verkningssätt, livslängdsdimensionering och konceptuell dimensionering betonas.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: introducerande lektioner, studiebesök och ett större projektarbete där studetnerna arbetar tillsammans under handledning av praktiserande ingenjörer. Projektet avser konceptuell utformning av stomsystem för byggnader där alternativa koncept ska utvecklas och utvärderas. Projektet ger också träning i organisering och koordinering av grupparbete, kvalitetssäkring och presentation av teknisk information.

Litteratur

Föreläsningsmaterial och exempelsamling.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektet utvärderas med hänsyn  till muntlig och skriftlig presentation av varje studentgrupp. Grupperna granskar och utvärderar varandras arbete. Den slutliga presentationen äger rum inför en jury av erfarna konstruktörer. Aktivt deltagande i projektarbetet erfordras. Därutöver genomförs under kursen ett individuellt skriftligt prov avseende grundläggande teori.