Kursplan för Numerisk linjär algebra

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNumerical linear algebra
 • KurskodTMA265
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20144
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2019 em H
 • 09 Jan 2020 em M
 • 24 Aug 2020 fm DIST

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i numerisk analys och linjär algebra.

Syfte

Att ge eleverna kunskaper och färdigheter för att använda algoritmer och numerisk programvara (Matlab, Petsc) för tillämpade linjär algebra.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda numerisk linjär algebra som byggklossar i beräkning
- göra en linjär algebra modell av ett problem från den fysiska reallity
- härleda och använda de numeriska tecniques behövs för en professionell lösning av en given linjär algebra problem
- använda algoritmer, program och programpaket för att beräkna lösningar på aktuella problem
- kritiskt analysera anf ge råd om olika val av modeller, algoritmer och programvara med avseende på efficience och tillförlitlighet
- kritiskt analysera riktigheten i erhållna numeriska resultatet och att presentera det på ett visualiserat sätt

Innehåll

Numerisk linjär algebra problem uppstår i många olika vetenskapliga områden som hållfasthetslära, elnät, signalanalys och optimering. I den här kursen studerar vi grundläggande linjär algebra begrepp som matris algebra, vektor-och matrisnormer, felanalys och konditionstal. För att lösa linjära ekvationssystem som vi anser Gausselimination med olika vridstrategier. För minsta kvadratproblem studerar vi QR-faktorisering och singulärvärdesuppdelning. De metods för egenvärdesproblem baseras på transformationstekniker för symmetriska och icke-symmetriska matriser.  Vi diskuterar de numeriska algoritmer med avseende på beräkningstid och minneskrav. Genom hemuppgifter och projektarbeten eleverna får erfarenheter i genomförande och utvärdering av numeriska algoritmer för linjär algebra problem.

Organisation

Föreläsningar, handledning av inlämningsuppgifter och datorövningar

Litteratur

Numerical Linear Algebra: Theory and Applications, Larisa Beilina, Evgenii Karchevskii, and Mikhail Karchevskii, Springer 2016.

Examination inklusive obligatoriska moment

Dator och inlämningsuppgifter (inlämningsuppgifter) och skriftlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-05-13: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Institutionen
   [31533, 51078, 3], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2019-09-23: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2020-01-09 7,5 hp, 0101]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av grunnet
   [2019-10-29 7,5 hp, 0101]
  • 2019-08-26: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Rickard Johansson
   [31533, 51078, 2], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)