Kursplan för Matematisk fördjupning

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced calculus
 • KurskodTMA226
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKEF
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 54116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 05 Jun 2020 em J
 • 12 Okt 2019 fm SB_MU

  Examinator

  • Fredrik Ohlsson

  Ersätter

  • TMA225 Tillämpad matematik

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  • Analys och linjär algebra:
  • Differentialkalkyl (en och flera variabler)
  • Integralkalkyl (en och flera variabler)
  • Ordinära differentialekvationer
  • Linjära ekvationssystem
  • Matrisalgebra och determinanter
  • Linjära rum och egenvärden
  • Minsta kvadratmetoden
  • Modellering med Matlab i en och flera variabler

  Syfte

  Kursen skall ge fördjupade kunskaper i matematik, modellering och numeriska beräkningar på ett sådant sätt att fortsatta studier inom Kf-programmet underlättas. Speciell hänsyn tas till att ge de förkunskaper som behövs för fortsättningskurserna i matematik och fysik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • formulera och förklara innebörden av relevanta definitioner och satser, samt kunna bevisa vissa satser
  • utföra enkla matematiska resonemang och bevis på egen hand
  • behärska viktiga begrepp i linjär algebra och t.ex. kunna arbeta med funktioner som vektorer i ett vektorrum
  • lösa partiella differentialekvationer (PDE) och vissa integro-differentialekvationer approximativt (1-D finita elementmetoder)
  • konstruera numeriska algoritmer och implementera diskreta lösningar (i Matlab) och med både tabeller, diagram och grafer kunna visa de kvalitativa och kvantitativa fördelarna med valda approximationsmetoder
  • avgöra konvergensen, absolut eller betingad, hos en serie med hjälp av lämpliga konvergenskriterier
  • avgöra om en funktionsserie är likformigt konvergent
  • bestämma konvergensområdet till en potensserie
  • använda satserna om termvis integration och derivering
  • bestämma fourierserien till en periodisk funktion

  Innehåll

  Allmänna vektorrum (speciellt över de komplexa talen), begreppen bas och dimension (med exempel från lösningsrummet till ett system av ordinära differentialekvationer (ODE)). Egenvärden och egenvektorer. Hermitska matriser och spektralsatsen. Skalärproduktrum. Cauchy-Schwarz olikhet. Projektion i allmänna vektorrum med tillämpning på funktionsrum och fourierserier. Kursen behandlar också matematiska modeller i 1D av processer där reaktion och produktion, samt transportmekanismer som diffusion och konvektion, ingår. Introduktion till "Galerkin Finite Element Method"(FEM). Kvadraturregler, interpolation och numerisk derivering.

  Ytterligare moment som ingår behandlar konvergenskriterier för följder, serier, funktionsföljder, funktionsserier (potensserier, fourierserier) och omkastning av gränsövergångar. Likformig konvergens. Weierstrass majorantsats.

  Organisation

  Föreläsningar (4-6 tim/v), övningar med "ticking" (2-4 tim/v), datorlaborationer (0-2 tim/v) plus inlämningsuppgifter relaterade till laborationerna. Bonuspoäng kan förekomma. En del stoff gås inte igenom vid föreläsningarna utan lämnas åt självstudier. Detta material ingår dock i lika hög grad i kursen. Arbetet med övningarna, datorlaborationer och inlämningsuppgifter spelar en viktig roll under hela kursen och skapar tillsammans en integrering av hela kursinnehållet från teori till praktik.

  Litteratur

  Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2020-01-23: Inställd Ändrat till inställd av Tentamensadm
    [6 hp, 0113] Inställt
   • 2019-09-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
    [2019-10-12 6,0 hp, 0113]
  • Ändring gjord på kurs:
   • 2019-10-17: Nedlagd Ändrat till nedlagd av PA och UOL
    Kursen är nedlagd