Kursplan för Cirkulär ekonomi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCircular economy
 • KurskodTEK680
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28123
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2019 em L
 • 09 Jan 2020 fm L
 • 19 Aug 2020 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom miljövetenskap eller miljöteknik från universitetsnivå.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenter en bred förståelse av fördelar och utmaningar med en övergång till ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle. Med utgångspunkt från ingenjörs-, management- och hållbarhetsvetenskaper, får studenter kunskap om underliggande principer och visioner samt om teori och verktyg som stödjer framtagande och utvärdering av resurseffektiva och cirkulära åtgärder. Genom att utforska verkliga exempel, syntetiserar och tillämpar studenter dessa kunskaper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva historiska och framtida scenarier för användning av naturresurser och associerade hållbarhetsutmaningar.
 • Beskriva visioner och underliggande principer för olika ansatser för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.
 • Kritiskt diskutera betydelsen av ökad resurseffektivitet och cirkularitet för en hållbar utveckling.
 • Redogöra för aktörer, deras möjligheter, hinder och drivkrafter för att övergå till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi.
 • Redogöra för resurseffektiva och cirkulära fysiska åtgärder, deras potentiella fördelar och begränsningar.
 • Formulera åtgärder för ökad resurseffektivitet och cirkularitet baserat på relevanta teorier, metoder och verktyg från flera discipliner.
 • Bedöma åtgärder för ökad resurseffektivitet och cirkularitet baserat på relevanta teorier, metoder och verktyg från flera discipliner.
 • Kommunicera muntligt och skriftligt förvärvad kunskap och färdigheter.

Innehåll

En mer cirkulär ekonomi föreslås som ett viktigt bidrag till en mer hållbar, mindre klimatpåverkande, mer resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Åtgärder över hela livscykeln - från design och produktion till användning, återanvändning, reparation, återtillverkning och återvinning - föreslås som ett sätt att bevara värdet av produkter, material och resurser så länge som möjligt. Nya möjligheter och krav ställs på företag, användare och policyaktörer i värdekedjan. Kursen syftar till att ge en rik förståelse för den cirkulära ekonomin, dess möjligheter och begränsningar samt konkreta exempel på cirkulära lösningar i praktiken. Teori, metoder och verktyg från produktdesign, produktionsteknik, avfallshantering, industriell ekologi, supply chain management, förändringshantering och policy presenteras i sammanhanget av den cirkulära ekonomin. Kursen är designad för studenter med olika disciplinär bakgrund och syftar till att studenter ska kombinera tidigare och ny kunskap till en bred förståelse för cirkulär ekonomi. Det första temat presenterar bakgrund, motivering och grundläggande principer om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Utifrån ett systemperspektiv avhandlas både fysiska resursflöden och aktörer över livscykeln, inklusive alternativ för och konsekvenser av förändring. Det andra temat behandlar mer i detalj design, tillverkning, användning, återanvändning, reparation, återtillverkning, återvinning och avfallshantering. Det tredje temat handlar om att hantera förändringar i organisationer och genom politiska interventioner. Som ett fjärde och parallellt tema utforskas verkliga exempel på resurseffektiva och cirkulära lösningar genom olika glasögon, med målet att studenterna gradvis syntetiserar och tillämpar kursinnehållet.

Organisation

Kursen består av en serie föreläsningar, med integrerade övningar, som utvecklats och ges av lärare från olika disciplinär bakgrund. Inlämningsuppgifter som utförs individuellt och i grupp ges under kursen. Gruppuppgiften utförs huvudsakligen i grupper av studenter med blandad bakgrund.

Litteratur

Meddelas senast två veckor innan kursen börjar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en individuell skriftlig tentamen, skriftlig rapport och muntlig presentation av grupprojekt och individuella uppgifter. Kursbetyg bestäms i första hand av betyget på tentamen, men godkänt betyg på alla uppgifter krävs för godkännas på kursen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-04-11: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPTSE åk 1 av UOL
 • Ändring gjord på kurstillfälle i programplan:
  • 2019-04-11: Gruppering Gruppering ändrat av UOL
   [Obligatoriskt valbara. FFR170, ENM090, ENM035 och ENM130 rekommenderas år 2 (ENM021, ENM035, ENM090, ENM130, FFR170, TEK675, UNA016, VMI035, VTM081). Krav 4 kurs(er). I MPTSE Årskurs 1] TEK680 tillagd i gruppering