Kursplan för Marknad och ekonomi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarket and economy
 • KurskodTEK625
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 4 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64130
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0218 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 31 Okt 2019 fm SB_MU DIG
  • 09 Jan 2020 fm SB_MU DIG
  • 20 Aug 2020 em J_DATA DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  -

  Syfte

  Kursen syftar till att ge studenten förutsättningar att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Detta sker genom att, inom kursen, behandla marknader och marknadsföring samt grundläggande ekonomi.

  Avsnitten om marknader ger studenten möjlighet att förstå viktiga områden som berör beståndsdelarna i en marknad, hur marknadens egenskaper påverkar förutsättningarna för produktutformning samt grundläggande modeller för hur marknadsarbete kan utformas.

  De ekonomiska avsnitten syftar till att ge studenten möjlighet att lära sig grundläggande ekonomisk terminologi, ekonomiska samband och kalkylering.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förklara grundläggande begrepp inom ekonomi och marknadsföring.
  • Kunna redogöra för och använda ekonomiska samband.
  • Redogöra för vad som är väsentlig information om marknader och marknaders förändring.
  • Beskriva hur marknadens egenskaper ger förutsättningarna för företagens verksamhet och deras produkter.
  • Redogöra för vad en marknadsplan är.
  • Utreda och förklara skillnader mellan olika typer av marknader.
  • Beskriva olika moment och aktiviteter i marknadsarbete samt koppla ihop utformningen av dessa med marknadens egenskaper.
  • Genomföra ekonomiska kalkyler för produkter, beslut och investeringar.
  • Tolka, värdera och beskriva företags ekonomiska, såväl internt som externt riktade redovisning.
  • Kunna reflektera över gruppdynamiska effekter vid projektgenomförande.

  Innehåll

  Tre områden kommer att vara centrala i kursen.
  Det första av dessa handlar om marknadsarbetet kopplat till företags produktion. Marknadens egenskaper påverkar vad företaget kan göra och under kursen behandlas vad en marknad är. Olika typer av marknader och deras speciella egenskaper behandlas också. Olika sorters marknadsarbete tas också upp liksom hur detta kan anpassas till olika situationer.
  En andra del bearbetar grundläggande ekonomiska termer och kalkyler för olika beslutssituationer. Området innehåller resultatplanering, bidrags- och självkostnadskalkyler samt investeringskalkyler.
  Tredje delen behandlar ekonomisk redovisning och hur denna kan tolkas. Sambanden mellan resultat- och balansräkningar samt kassaflöden bearbetas samt nyckeltal och andra sätt att tolka redovisningen presenteras.
  Under kursen genomförs normalt också näringslivsanknutna aktiviteter. 

  Organisation

  Kursens lärandeaktiviteter består av föreläsningar, övningar, seminarier, projekt och presentationer. Vissa inslag kan vara obligatoriska. Dessa anges i det detaljerade schemat som publiceras på kursens hemsida två veckor innan kursstart.
  Under kursens gång ska ett projekt genomföras för att djupare bearbeta det teoretiska innehållet. Presentationen av projektet ska ske på det sätt som kursansvarig bestämmer lämpligt vid kursens start (muntligt, skriftligt, poster eller kombinationer). Även opponering på varandras projektgenomförande kan ske om kursansvarig finner det lämpligt.

  Litteratur

  Anges på kursens aktivitet två veckor innan kursstart.

  Allt material, inklusive föreläsningar och övriga lärande-aktiviteter ingår i kursen och kan tas upp i examinationen.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen har tre delar med två inrapporteringar till Ladok:

  1. Förberedelse och aktivt deltagande i obligatoriska moment, såsom obligatoriska övningstillfällen.
  2. Genomförande av ett projekt i grupp samt
  3. Godkänt resultat på en tentamen.
  För slutbetyg krävs godkänt resultat på vart och ett av momenten. Betyg ges i skalan underkänd 3, 4 och 5 baserat på tentamensresultatet.
  Allt material och föreläsnings-/övningsinnehåll utgör grund för examination.
  Utrymme för alternativa examinationsformer i speciella fall finns.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-09-23: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till SB Multisal av grunnet
    [2020-01-09 4,5 hp, 0218]
   • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till SB Multisal av grunnet
    [2019-10-31 4,5 hp, 0218]