Kursplan för Ledning och förbättring av tjänsteverksamhet

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnService management
 • KurskodTEK590
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26121
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Generella förkunskapskrav för mastersprogram inom industriell ekonomi-området

Syfte

Tjänster har blivit en viktigare del av en rad olika organisationers erbjudande, inom privat såväl som offentlig sektor. Detta gäller dels tjänster som ett led i att förstärka existerande affärsmodeller men också mer radikala tjänsteinnovationer. Principerna söm stödjer denna utveckling kan till viss del bygga vidare på en befintlig produktcentrerad logik, men det behövs också en ny logik för att stödja innovation & design, inköp & leverans samt förbättring av tjänsteerbjudanden. En sådan ny logik påverkar inte bara de enskilda organisationerna internt, utan olika aktörer (t.ex. leverantörer, kunder och slutanvändare) som gemensamt skapar tjänster. Med detta som bakgrund är syftet med kursen att skapa förståelse för den ökande betydelsen av tjänster i allmänhet, och speciellt för principer, ramverk och teorier gällande utveckling, leverans och förbättring av tjänster i ett nätverk av aktörer

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna visa kunskap och förståelse för principer och arbetssätt inom service management i allmänhet. Mer specifikt ska studenterna kunna:
- Beskriva och utveckla resonemang kring den roll och betydelse tjänster har inom olika typer av organisationer
- Beskriva och förklara grundläggande koncept och antaganden inom service management
- Identifiera och utvärdera existerande och framväxande principer, ramverk och teorier inom service management (innovation & design, inköp & leverans samt förbättring av tjänsteerbjudanden)
- Visa medvetenhet om hur samhällsutmaningar (t.ex. digitalisering och hållbarhet) och teknikutveckling påverkar, och påverkas av, service management.
- Analysera och ta fram lösningar på olika utmaningar inom service management, samt beskriva vilka konsekvenser dessa lösningar har.
- Visa medvetenhet om hur digitala tjänster och teknikdriven utveckling av produkt-.tjänstesystem förbättrar och möjliggör nya sätt att skapa värde för kunder och slutanvändare

Innehåll

Kursen fokuserar på fem teman:
1. Service management och dess roll i samtida organisationer, drivkrafter för tjänstefiering av olika verksamheter, samt hållbarhet i relation till ökat tjänsteutbud.
2. Typer av tjänsteerbjudanden (t.ex. bastjänster och smarta lösningar)
3. Tjänsteinnovation och tjänsteutveckling; och teknikens roll som möjliggörare för tjänsteinnovation
4. Inköpsstrategier och kundinteraktioner i tjänstenätverk
5. Förbättring av tjänster och tjänstekvalitet

Organisation

Kursen baseras på föreläsningar, gästföreläsningar, grupparbeten, inlämningsuppgifter, seminarier och lärandedagbok.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar och annat material relevant för praktisk tillämpning av Service Management.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig och muntlig examination