Kursplan för Ekonomistyrning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-27 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManagement accounting
 • KurskodTEK481
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMAR
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 01119
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Projekt, del A 1,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Tentamen, del B 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2020 em L DIG
 • 08 Apr 2020 em DIST DIG
 • 20 Aug 2020 fm L DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TEK480 Ekonomistyrning

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Målet med kursen är att studenterna ska uppnå en grundläggande förståelse för ekonomiska förhållanden och vanligt använda beslutsunderlag i en industriell kontext. Studen skall kunna aktivt delta i beslutsprocesser i företag. Studenterna ska i sitt framtida yrkesliv kunna förstå och kritiskt bedöma innehållet i en ekonomisk rapport, kunna framställa beslutsunderlag baserat på ekonomisk information, och aktivt delta i skapandet av en budget. Fokus ligger på det företagsinterna perspektivet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara och omformulera grundläggande begrepp och terminologi inom ekonomistyrning.
- Använda, förklara och tolka innehållet i ekonomiska rapporter i företag i allmänhet och rederiverksamhet i synnerhet.
- Beskriva och separera olika typer av ekonomiska kalkyleringsmetoder samt att kunna modifiera och beräkna resultat med hjälp av sådana metoder.
- Utreda budgeteringens roll i organisationer.
- Utveckla budgeterade finansiella rapporter.
- Förklara varför etiska frågor uppstår i budgetering.
- Designa, modifiera och beräkna prestationsmått.
- Bedöma investeringsalternativ genom att ta fram och sammanställa relevant information och genomföra investeringskalkyler.

Innehåll

Kursen innehåller fyra delar där den första inleds med införandet av väsentlig ekonomisk terminologi, ekonomiska samband och en kort förklaring av bokföring för att förenkla förståelsen för ekonomiska rapporter.

Den andra delen kommer att fokusera på kostnadsredovisning och kostnadsberäkningar. Olika typer av kostnader, metoder för att beräkna kostnader i olika situationer och under olika förhållanden kommer att tas upp.

Den tredje delen tar upp ekonomiska rapporter och analyser av dessa samt behandlar ekonomisk planering och budgetering. I viss utsträckning diskuteras också sambandet mellan ekonomiska beslut, ledning och ansvarsfördelning.

Fjärde delen av kursen kommer att handla om värdet av pengar i ett långt perspektiv och hur man utvärderar investeringsmöjligheter och deras finansiering.

Organisation

Huvudsakligen består lärandeaktiviteterna i kursen av föreläsningar och övningar, som fokuserar på olika ekonomistyrningsmetoder samt genomförande av ett projekt. 
Vissa obligatoriska seminarier eller andra inlärningsaktiviteter kan vara en del av kursen.

Litteratur

Listan över litteratur kommer att presenteras på kursens hemsida senast två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studentens kunskaper och förmågor kommer att examineras genom:
- en individuell examen
- genomförande av ett projekt
- eventuella obligatoriska moment

För att uppnå ett godkänt slutbetyg på kursen måste alla moment vara minst godkända. Slutbetygets nivå bestäms genom viktning av resultatet på tentamen och projektet. 

Alternativa examinationsformer kan användas i speciella fall.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-05-08: Block Block A tillagt av Examinator
   [Kurstillfälle 1]