Kursplan för Digital ekonomi och politik

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnICT economics and policy
 • KurskodTEK320
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26117
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Basic courses in managerial economics and industrial management

Syfte

Kursen introducerar studenter till en av de mest dynamiska och omfattande sektorerna i ekonomin, nämligen informations- och kommunikationssektorn (IKT). Kursen syftar till att ge verktyg för att analysera den komplexa dynamik som gäller för sektorn, genom att ta en historiskt och framtidsorienterat perspektiv av nyckelfaktorer inom strategi, politik, reglering samt den underliggande ekonomiska logiken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Vid slutet av kursen, skall deltagarna kunna
1) applicera teorier, ramverk, begreep och metoder relaterade till institutioner, politik, reglering, strategy, bransch- och innovationsdynamik, kopplat till det komplexa samspelet mellan teknik och samhälle
2) analysera politik och regleringar relevanta för IKT branscher och marknader, i ett interinationellt perspektiv, och behandla etiska och sociala dilemma, såsom uthållig utveckling
3) identifier de huvudsakliga politiska, regleringsmässiga och strategiska frågeställningarna
4) tillämpa begrepp, metoder och ramverk för att analysera politisk dynamic och strategiska beslut

Innehåll

Kursen består av flera moment:
- Viktiga politiska och strategiska frågeställningar inom IKT branschen
- Översiktter för att kunna förstå förändringar inom institutioner. regleringar och branscher och företag
- Investeringar, kostnader och efterfrågan
- Framtidsprognoser och framsyn
- Samband mellan statliga beslut och företagsbeslut
- Användarperspektiv i teknikförändring och utveckling
- Identifiering och analys av etiska dilemma som IKT marknaden skapar inom integritet, gemensamhet och uthållig utveckling

Organisation

Kursen består av ett antal föreläsningar som ger studenterna förståelse för frågor som beskrivits ovan.

Litteratur

Utdrag ur böcker, upppsatser och web-baserad information

Examination inklusive obligatoriska moment

Syftet med examinationen är att stimulera lyssnande, läsning, discussion och inlärning under kursen snarare än efter kursen. Examinationen består av 1) hemtenta, 2) project rapport och 3) reflektionsrapport.