Kursplan för Strategic management and economics of intellectual property

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStrategic management and economics of intellectual property
 • KurskodTEK315
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26119
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2020 em SB_MU DIG
 • 06 Apr 2020 em DIST DIG
 • 20 Aug 2020 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte


Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen ska studenten kunna:
1. Identifiera och analysera (kvalitativt och kvantitativt) IP-frågor och formulera internationella IP-strategier i samband med ny teknik och innovationer på företags- och affärsnivå.
2. Identifiera och analysera IP-politiska frågor i samband med teknik och innovationspolitik på internationell makronivå.
3. beskriva och använda modeller, metoder och verktyg, såväl kvalitativa som kvantitativa, för strategisk ledning och ekonomisk IP-analys, och tolka resultaten därifrån.
4. Applicera och kombinera olika disciplinära perspektiv från management, ekonomi, juridik och teknik (MELT) i analyser och beslutsprocesser relaterade till strategiska teknologirelaterade affärsproblem .
5. Förhandla enkla IP-relaterade affärer.
6. Använda grundläggande internationell immaterialrätt, och relatera det till teknik och IP-baserade frågor.
7. Använda och kritisera professionellt material som rör strategisk ledning och ekonomi av IP, med dess nyckelbegrepp och distinktioner.
8. Använda fackspråk relaterat till ledning av IP och IP-ekonomi.

Innehåll

Detta är en kurs i en ny gren av industriell ledning och ekonomi med snabbt ökande betydelse globalt i gamla såväl som nya industrier. Kursen uppstår ur ett behov av att ge avancerade studenter inom ingenjörskonst och management begrepp och verktyg för att analysera olika immateriella rättigheter (IP) och relaterade aspekter i det större sammanhanget av innovation och entreprenörskap.

Organisation

Kursen består av en serie föreläsningar och övningar, samt gästföreläsningar. Föreläsningarna kommer vanligen omfatta interaktiva sessioner under vilka studenterna lär sig genom och om interaktion, argumentation och kommunikation. Förutom föreläsningar används räkneövningar, gruppövningar och spel för att träna studenternas förmåga att tillämpa de teorier och modeller som presenteras på föreläsningarna.

Språket i kursen är engelska.

Litteratur

Se kurs-pm för den senaste informationen kring litteratur.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen av kursen består av en skriftlig sluttenta. Alla andra obligatoriska moment, såsom projektarbete, måste också vara godkända.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av annbe
   [2020-01-15 7,5 hp, 0108]