Kursplan för Projekt i supply chain management

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProjects in supply chain management
 • KurskodTEK275
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37122
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0108 Projekt 15 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
  Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Alla obligatoriska kurser inom Chalmers masterprogram Supply Chalin Management ska vara avklarade.

  Syfte

  Ett viktigt syfte är att erbjuda studenterna möjlighet att gå på djupet och få lärdomar inom något specifikt delområde av Supply Chain Management, brett definierat. Därutöver syftar kursen till att ge träning i genomförande av en utmanande studie som är av relevans både ur ett praktiskt och ett akademiskt perspektiv – detta som förberedelse för studenternas masteruppsats.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter att ha fullgjort kursen ska studenterna ha förvärvat djup kunskap inom något specifikt delområde av Supply Chain Management och fått ökad förmåga att: - Identifiera och analysera relevanta teoretiska och/eller praktiska problem inom SCM-området - Utveckla en ändamålsenlig forskningsmetod som baseras på relevant teori och lämpliga tillvägagångssätt för insamling och analys av data - Skriva en rapport som karaktäriseras av logisk struktur, klarhet och gott språk - Muntligt presentera och försvara studien och dess resultat - Kritiskt reflektera över teoretiska antaganden, metodval och slutsatser

  Innehåll

  Kursen kombinerar projektarbete och seminarier. Projektet är ett självständigt arbete som utförs i grupper bestående av 4-6 studenter. Det kan handla om logistik, marknadsföring eller inköp. Projektet består vanligtvis av ett uppdrag från ett företag, men det kan också vara en del av ett större forskningsprojekt. Projekten förbereds av Chalmers och presenteras i anslutning till kursstarten. Studenterna fördelas sedan på de tillgängliga projekten i så stor utsträckning som möjligt i enlighet med deras egna intressen och önskemål. Under kusen genomförs ett antal metodinriktade seminarier som syftar till att stödja projektarbetet och förmedla mer generell metodkunskap. Vidare presenteras och diskuteras projekten vid ett planeringsseminarium, ett mid-termseminarium och ett slutseminarium.

  Organisation

  Kursen går över två läsperioder. Det är cirka sex obligatoriska seminarier. Den mesta tiden ägnas dock åt arbetet med projekten. Förutom handledning från företaget handleds projektet av en lärare från Chalmers, antingen Avdelningen för Supply and Operations Management eller Avdelningen för Service Management and Logistics.

  Litteratur

  Litteratur som är relevant för varje enskilt projekt söks och används av studenterna.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Det finns bara Godkänt och Underkänt. För att bli godkänd krävs aktivt deltagande både i projekten och seminarierna. Alla seminarier är obligatoriska.