Kursplan för Idéutvärdering

Kursplan fastställd 2018-08-28 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIdea evaluation
 • KurskodTEK216
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07114
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0112 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0212 Laboration 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Ersätter

 • TEK215 Idea evaluation and feasibility studies

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Idéutvärderingskursen utgör en del av programmet Entrepreneuship and Business Design.

Studenter som antas till programmet Entrepreneuship and Business Design ges företräde till kursen med anledning av programmets krav som innefattar laboratoriebaserad pedagogik.

Studenter från andra program är behöriga om de uppfyller kraven för valbara kurser vid Chalmers fjärde utbildningsår och innan kursen har läst kurser inom affärsutveckling, marknadsföring, styrning av immateriella rättigheter eller andra kurser som av examinator kan anses vara likvärdiga.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten verktyg att färdigheter att utföra utvärderingar av tekniska idéer i ett tidigt stadium och att få insikter om den viktiga roll som idéutvärderingar spelar för ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Påvisa kunskap och terminologi om idéutvärderingsmetod
- Utveckla visad färdighet i att beskriva och analysera en idé när det gäller t.ex. nyhetsgranskning, genom användning av patentdatabaser och andra medel
- Utveckla visad färdighet i att bestämma värdet visioner kring framtida användningsområden, inklusive kund-, samhälls- och affärsnytta, marknadspotential, etc
- Utveckla visad färdighet i att formulera behov för ytterligare verifiering, inklusive kompetens- och riskanalyser
- Visa förmåga att vidareutveckla etiska såväl som aspekter på hållbar utveckling av idéutvärderingar, bland annat hur man kan relatera professionellt till olika intressenter i utvärderingsprocessen, såsom upphovsmän, i rollen som konsult/analytiker
- Visa förmåga att arbeta i grupp och där syntetisera och integrera olika kunskapskällor till relevanta presentabla skriftliga och muntliga format
- Utveckla visad färdighet i kommunikation och presentation av idéutvärdering inklusive vetenskaplig kommunikation.

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring komponenterna i idéutvärderingsprocessen med särskild tonvikt hållbar utveckling. Teman som behandlas är följande:

- Ramverk för idéutvärdering
- Att handskas med gruppdynamik och rollen som konsult/analytiker
- Hållbar utveckling
- Patentanalys
- Riskanalys och kompetenskrav
- Marknadsanalys och marknadspotential
- Scenario planering, backcasting och andra former av prediktionsverktyg
- Verifiering och finansiering av idé

Organisation

Kursen är centrerad kring halvdagars workshops och grupparbeten. Studenterna förväntas arbeta självständigt i sina grupper med sina idéutvärderingsuppdrag och samtidigt utnyttja workshops som en möjlighet att ställa frågor och förankra sin förståelse. Eftersom de flesta av idéutvärderingarna är verkliga idéer i tidigt stadium från offentlig eller privat FoU, ligger en stor vikt på att stödja grupperna i hanteringen av idéutvärderingen i förhållande till upphovsman.

Litteratur

Alänge, Sverker and Lundqvist, Mats, (Eds.), Sustainable Business Development - Frameworks for Idea Evaluations and Cases of Realized Ideas, Chalmers University Press, boken är nedladdningsbar som gratis pdf.

Ytterligare artiklar presenteras i samband med kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna får betyg på deltagande på obligatoriskt schemalagda föreläsningar, genom en skriftlig tentamen samt på presentation av idéutvärdering.