Kursplan för Tillämpad reglerdesign

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied control system design
 • KurskodSSY250
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 31 Okt 2019 em L
 • 09 Jan 2020 fm L
 • 28 Aug 2020 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • LEU352 Modellering och praktisk reglerteknik
 • LEU386 Datorstödd reglerdesign

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Dynamiska system och reglerteknik (7,5 hp) eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska och tillämpade kunskaper om konstruktion, dimensionering och analys av återkopplade system. Speciell vikt läggs vid modellering och simulering samt vid komponenter i datorbaserade reglersystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva generella principer för regulatordimensionering, bland annat metoder för tidsdiskreta och mulitvariabla reglersystem samt tillståndsåterkoppling och fuzzy control.
 • ställa upp modeller för vanligt förekommande lineära och olineära processer. Detta gäller såväl tillståndsmodeller som modeller i form av överföringsfunktioner.
 • använda vanliga komponenter i reglersystem, t ex enloops-regulatorer, signalomvandlare, mätomvandlare, givare, reglerventiler och datorbaserade regulatorer.
 • behärska Matlab Control Toolbox och Simulink för simulering och dimensionering av återkopplade dynamiska system.
 • beskriva olika kommunikationsprinciper som används mellan instrument på fabriker (fältbussar, pneumatiska och elektriska system mm) 
 • ha kunskap om hur man ritar instrumentscheman.

Innehåll

Dimensionering av tidsdiskreta reglersystem med polplaceringsmetoden. Tillståndsåterkoppling och tillståndsmodeller. Modellering av vanligt förekommande processtyper. Linearisering av system på tillståndsform. Något om multivariabel reglering och parametrisk optimering, Fuzzy control, framkoppling, kaskadreglering och adaptiv reglering. Praktisk reglerteknik: givare, styrdon, signalöverföring, fältbussar, instrumentsymboler etc Datorövningar i MATLAB Control Toolbox och Simulink

Organisation

Undervisningen sker i form av föreläsningar/övningar, datorlaborationer och laborationer. I kursen ingår en projektuppgift, vilken löses i grupper om två studenter.

Litteratur

Kompendier och studiehäften i modellering, dimensionering och praktisk reglerteknik. Några kapitel i Modern Reglerteknik (B Thomas, Liber, upplaga 5)

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd laboration och projektuppgift. Skriftlig tentamen. Möjlighet till extrauppgifter som ger bonuspoäng. Slutbetyg ges i skala 3-5 baserat på tentamensresultatet.