Kursplan för Säkerhet

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSafety
 • KurskodSJO516
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Övning, del A 1 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1 hp0 hp0 hp
0214 Tentamen, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
 • 04 Jun 2020 em L
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0314 Övning, del C 0,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0,5 hp0 hp0 hp
0414 Övning, del D 1 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1 hp0 hp0 hp
0514 Övning, del E 0,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Lars Axvi
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • SJO514 Säkerhet
 • SJO515 Säkerhet

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Målet med denna kurs är att ge deltagarna, som kommer vara delaktig i säkerhetsorganisationen ombord på fartyg, grundläggande säkerhetsutbildning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Moment 0114, Grundläggande säkerhet
(L1) Tillämpa överlevnadsteknik i händelse av fartygs övergivande såsom:
- Hantera personlig livräddningsutrustning
- Utföra åtgärder som ska vidtas när man hamnat i vattnet
(L2) Tillämpa grundläggande åtgärder i brandskydd och brandbekämpning ombord såsom:
- Tillämpa lämplig släckningsutrustning utifrån typ av brand.
- Genomföra sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö
(L3) Använda lokaliseringsutrustning inkluderat kommunikation, signalerings- och pyroteknisk utrustning.
(L4) Beskriva grundläggande kunskaper om sjöfartens påverkan på den marina miljön och effekterna av drifts- och oavsiktlig förorening.

Moment 0214 Avancerad Brandbekämpning
(L5 Förklara hur organisation, procedurer och tekniska system används vid brandbekämpning ombord.
(L6) Tillämpa procedurer vid ledning av brandbekämpning ombord.

Moment 0314 Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning (awareness)
(L7) Beskriva grundläggande kunskap om hotbilder och upprätthållande av sjöfartsskydd (sjöfartsskyddsmedvetenhet).

Moment 0414 Grundläggande sjukvård
(L8) Tillämpa första hjälpen i händelse av olycka eller sjukdom ombord.
(L9) Tillämpa första hjälpen på överlevande

Moment 0514 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (ej snabba beredskapsbåtar)
(L10) Hantera räddningsfarkost efter övergivande av fartyg såsom:
- Ta befälet på en räddningsfarkost.
- Hantera maskin i räddningsfarkost eller räddningsbåt.

Innehåll

Den studerande skall innan de tilldelas uppgifter i ett fartygs säkerhetsorganisation ha genomgått en utbildning omfattande följande moment, så att kunskap och förståelse erhållits i följande:

Moment 0114 Grundläggande säkerhet

I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/1

Del A, Överlevnadsteknik

Vilka nödsituationer kan uppstå
Olika typer av livräddningsutrustning
Personlig livräddningsuppgifter
Överlevnadsprinciper

Del B1, Brandskydd, teori - Allmän del
Förebyggande brandförsvar
Brandlarm
Släckmetoder
Släckmedel, fast och mobila
Brandventilation
Kemskydd
Andningsskydd
Sökteknik vid rökdykning

Del B2, Brandskydd, teori - Fartygsdel
Inbyggt brandskydd
Fasta släcksystem
Transportabel släckutrustning
Brandsäkerhetsorganisationen

Del B3, Släckövningar
Brandtyp
Släckmetoder och släckmedel
Vattensläckning
Skumsläckning

Del B4, Rökövningar
Rökdykning

Del C, Första hjälpen
Se moment 0414, Grundläggande sjukvård

Del D, Personlig säkerhet och ansvar
Rutiner vid nödsituationer
Marina miljön
Arbetsskydd
Kommunikation ombord
Mänskliga relationer ombord på fartyg
Trötthet

Moment 0214 Avancerad brandbekämpning
I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/3
Fartygs brandsäkerhetsorganisation
Räddningsledartaktik
Kommunikation och koordination mellan räddningsenheterna
Samarbete med extern räddningsstyrka
Brandbekämpning till sjöss och i hamn
Ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering
Kontroll av bränsle- och elsystem
Bekämpning av bränder där farligt gods är involverat
Särskilda risker vid brandbekämpning och brandskyddsövningar
Användning av vatten för brandsläckning ombord och dess inverkan på
stabilitets- och korrektionsprocedurer
Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning
Lägeskontroll och övervakning av skadade personer
Släckövningar med rökdykning och handbrandsläckare
Rökdykning
Kemskydd

Moment 0314 Grundläggande sjöfartsskydssutbildning (awareness)
I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/6
Sjöfartsskyddsmedvetenhet
Sjöfartsskyddstermer
Sjöfartssäkerhetspolitik
Sjöfartsskyddsnivåer
Rapporteringsrutiner
Sjöfartsskyddsplaner
Hotbilder
Teknik som används för att förhindra eventuella säkerhetshot
Identifiering av eventuella säkerhetshot
Identifiering av eventuella vapen, farliga ämnen m.m.
Hantering av säkerhetsrelaterad information

Moment 0414 Grundläggande sjukvård

I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/4
Första hjälpen vid sjukdom eller olycksfall ombord
Första hjälpen-väska
Kroppsuppbyggnad och funktion
Toxikologiska faror ombord, inklusive användning av MFAG
Undersökning av olycksplats och patient
Nack- och ryggskador
Brännskador, skållning och effekter av värme och kyla
Frakturer, luxationer och muskelskador
Medicinsk vård av räddade människor
Medicinsk rådgivning via radio
Farmakologi
Sterilisering
Hjärtstillestånd, drunkning och kvävning

Moment 0514 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/2

Del A, Handhavande av farkoster och båtar
Konstruktion och utformning av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
Metoder och utrustning för att sjösätta och ta upp räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
Åtgärder som ska vidtas efter fartygets övergivande
Underhåll

Del B, Handhavande av maskin
Metoder för att starta och driva livräddningsfarkosters maskineri

Del C, Hantering av utrustning och överlevande
Hantering av livräddningsfarkoster i hårt väder
Användning av painter, drivankare och all annan utrustning
Fördelning av mat och vatten i livräddningsfarkoster
Åtgärder som vidtagits för att maximera lokalisering av livräddningsfarkoster
Metoder för helikopterräddning
Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta genom ex. användning av skyddsutrustning
Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla ihop livflottar och räddning av överlevande i havet
Angöring med livräddningsfarkoster

Del D, Nödsignaler
Användande av radioutrustning som medförs i livräddningsfarkoster, inklusive EPIRB och SART
Pyrotekniska nödsignaler

Del E, Första hjälpen
Se moment 0414, Grundläggande sjukvård

Organisation

Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och övningar på övningsfält. Övningar på övningsfält genomförs inte på Chalmers campusområde. Under övningar på övningsfält skall studenten följa särskilda säkerhetsinstruktioner.

Under kursen genomförs CBT utbildning, SHIPGAZ - Bättre arbetsmiljö till sjöss

Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

Litteratur

Brandskydd ombord - Jure Förlag (ISBN: 978-91-7223-275-4)
Sjukvårdsbok: Första hjälpen ombord/Jure förlag

Referenslitteratur
SOLAS, MARPOL:
Sjöfartsskydd & ISPS‐koden 2:a upplagan; Jure förlag
International Medical Guide For Ships, WHO

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment 0114 Grundläggande säkerhet
Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
SHIPGAZ - Bättre arbetsmiljö till sjöss
Skriftlig tentamen (Ping Pong)

Moment 0214 Avancerad brandbekämpning (AFF)
Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
Skriftlig tentamen (Ping Pong)

Moment 0314 Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning (awareness)
Obligatorisk närvaro på föreläsningar
Skriftlig tentamen (Ping Pong)

Moment 0414 Grundläggande sjukvård
Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
Skriftlig tentamen (Ping Pong)

Moment 0514 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
Skriftlig tentamen (Ping Pong)

Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

STCW

 • A-II/3 Apply medical first aid on board ship
  Ingår även i kurs:
 • A-II/3 Contribute to the safety of personnel and ship
  Ingår även i kurs:SJO865,SJO895,
 • A-II/3 Operate life-saving appliances
  Ingår även i kurs:
 • A-II/3 Prevent, control and fight fires on board
  Ingår även i kurs:
 • A-II/3 Respond to a distress signal at sea
  Ingår även i kurs:SJO875,SJO895,