Kursplan för Säkerhet

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSafety
 • KurskodSJO516
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Övning, del A 1 hp
Betygsskala: UG
1 hp
  0214 Tentamen, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
  • 04 Jun 2020 em L
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator
  0314 Övning, del C 0,5 hp
  Betygsskala: UG
  0,5 hp
   0414 Övning, del D 1 hp
   Betygsskala: UG
   1 hp
    0514 Övning, del E 0,5 hp
    Betygsskala: UG
    0,5 hp

     I program

     Examinator

     • Lars Axvi
     Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

     Ersätter

     • SJO514 Säkerhet
     • SJO515 Säkerhet

     Behörighet

     För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

     Kursspecifika förkunskaper

     Inga.

     Syfte

     Målet med denna kurs är att ge deltagarna, som kommer vara delaktig i säkerhetsorganisationen ombord på fartyg, grundläggande säkerhetsutbildning.

     Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

     Moment 0114, Grundläggande säkerhet
     (L1) Tillämpa överlevnadsteknik i händelse av fartygs övergivande såsom:
     - Hantera personlig livräddningsutrustning
     - Utföra åtgärder som ska vidtas när man hamnat i vattnet
     (L2) Tillämpa grundläggande åtgärder i brandskydd och brandbekämpning ombord såsom:
     - Tillämpa lämplig släckningsutrustning utifrån typ av brand.
     - Genomföra sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö
     (L3) Använda lokaliseringsutrustning inkluderat kommunikation, signalerings- och pyroteknisk utrustning.
     (L4) Beskriva grundläggande kunskaper om sjöfartens påverkan på den marina miljön och effekterna av drifts- och oavsiktlig förorening.

     Moment 0214 Avancerad Brandbekämpning
     (L5 Förklara hur organisation, procedurer och tekniska system används vid brandbekämpning ombord.
     (L6) Tillämpa procedurer vid ledning av brandbekämpning ombord.

     Moment 0314 Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning (awareness)
     (L7) Beskriva grundläggande kunskap om hotbilder och upprätthållande av sjöfartsskydd (sjöfartsskyddsmedvetenhet).

     Moment 0414 Grundläggande sjukvård
     (L8) Tillämpa första hjälpen i händelse av olycka eller sjukdom ombord.
     (L9) Tillämpa första hjälpen på överlevande

     Moment 0514 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (ej snabba beredskapsbåtar)
     (L10) Hantera räddningsfarkost efter övergivande av fartyg såsom:
     - Ta befälet på en räddningsfarkost.
     - Hantera maskin i räddningsfarkost eller räddningsbåt.

     Innehåll

     Den studerande skall innan de tilldelas uppgifter i ett fartygs säkerhetsorganisation ha genomgått en utbildning omfattande följande moment, så att kunskap och förståelse erhållits i följande:

     Moment 0114 Grundläggande säkerhet

     I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/1

     Del A, Överlevnadsteknik

     Vilka nödsituationer kan uppstå
     Olika typer av livräddningsutrustning
     Personlig livräddningsuppgifter
     Överlevnadsprinciper

     Del B1, Brandskydd, teori - Allmän del
     Förebyggande brandförsvar
     Brandlarm
     Släckmetoder
     Släckmedel, fast och mobila
     Brandventilation
     Kemskydd
     Andningsskydd
     Sökteknik vid rökdykning

     Del B2, Brandskydd, teori - Fartygsdel
     Inbyggt brandskydd
     Fasta släcksystem
     Transportabel släckutrustning
     Brandsäkerhetsorganisationen

     Del B3, Släckövningar
     Brandtyp
     Släckmetoder och släckmedel
     Vattensläckning
     Skumsläckning

     Del B4, Rökövningar
     Rökdykning

     Del C, Första hjälpen
     Se moment 0414, Grundläggande sjukvård

     Del D, Personlig säkerhet och ansvar
     Rutiner vid nödsituationer
     Marina miljön
     Arbetsskydd
     Kommunikation ombord
     Mänskliga relationer ombord på fartyg
     Trötthet

     Moment 0214 Avancerad brandbekämpning
     I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/3
     Fartygs brandsäkerhetsorganisation
     Räddningsledartaktik
     Kommunikation och koordination mellan räddningsenheterna
     Samarbete med extern räddningsstyrka
     Brandbekämpning till sjöss och i hamn
     Ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering
     Kontroll av bränsle- och elsystem
     Bekämpning av bränder där farligt gods är involverat
     Särskilda risker vid brandbekämpning och brandskyddsövningar
     Användning av vatten för brandsläckning ombord och dess inverkan på
     stabilitets- och korrektionsprocedurer
     Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning
     Lägeskontroll och övervakning av skadade personer
     Släckövningar med rökdykning och handbrandsläckare
     Rökdykning
     Kemskydd

     Moment 0314 Grundläggande sjöfartsskydssutbildning (awareness)
     I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/6
     Sjöfartsskyddsmedvetenhet
     Sjöfartsskyddstermer
     Sjöfartssäkerhetspolitik
     Sjöfartsskyddsnivåer
     Rapporteringsrutiner
     Sjöfartsskyddsplaner
     Hotbilder
     Teknik som används för att förhindra eventuella säkerhetshot
     Identifiering av eventuella säkerhetshot
     Identifiering av eventuella vapen, farliga ämnen m.m.
     Hantering av säkerhetsrelaterad information

     Moment 0414 Grundläggande sjukvård

     I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/4
     Första hjälpen vid sjukdom eller olycksfall ombord
     Första hjälpen-väska
     Kroppsuppbyggnad och funktion
     Toxikologiska faror ombord, inklusive användning av MFAG
     Undersökning av olycksplats och patient
     Nack- och ryggskador
     Brännskador, skållning och effekter av värme och kyla
     Frakturer, luxationer och muskelskador
     Medicinsk vård av räddade människor
     Medicinsk rådgivning via radio
     Farmakologi
     Sterilisering
     Hjärtstillestånd, drunkning och kvävning

     Moment 0514 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
     I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/2

     Del A, Handhavande av farkoster och båtar
     Konstruktion och utformning av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
     Metoder och utrustning för att sjösätta och ta upp räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
     Åtgärder som ska vidtas efter fartygets övergivande
     Underhåll

     Del B, Handhavande av maskin
     Metoder för att starta och driva livräddningsfarkosters maskineri

     Del C, Hantering av utrustning och överlevande
     Hantering av livräddningsfarkoster i hårt väder
     Användning av painter, drivankare och all annan utrustning
     Fördelning av mat och vatten i livräddningsfarkoster
     Åtgärder som vidtagits för att maximera lokalisering av livräddningsfarkoster
     Metoder för helikopterräddning
     Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta genom ex. användning av skyddsutrustning
     Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla ihop livflottar och räddning av överlevande i havet
     Angöring med livräddningsfarkoster

     Del D, Nödsignaler
     Användande av radioutrustning som medförs i livräddningsfarkoster, inklusive EPIRB och SART
     Pyrotekniska nödsignaler

     Del E, Första hjälpen
     Se moment 0414, Grundläggande sjukvård

     Organisation

     Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och övningar på övningsfält. Övningar på övningsfält genomförs inte på Chalmers campusområde. Under övningar på övningsfält skall studenten följa särskilda säkerhetsinstruktioner.

     Under kursen genomförs CBT utbildning, SHIPGAZ - Bättre arbetsmiljö till sjöss

     Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

     Litteratur

     Brandskydd ombord - Jure Förlag (ISBN: 978-91-7223-275-4)
     Sjukvårdsbok: Första hjälpen ombord/Jure förlag

     Referenslitteratur
     SOLAS, MARPOL:
     Sjöfartsskydd & ISPS‐koden 2:a upplagan; Jure förlag
     International Medical Guide For Ships, WHO

     Examination inklusive obligatoriska moment

     Moment 0114 Grundläggande säkerhet
     Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
     SHIPGAZ - Bättre arbetsmiljö till sjöss
     Skriftlig tentamen (Ping Pong)

     Moment 0214 Avancerad brandbekämpning (AFF)
     Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
     Skriftlig tentamen (Ping Pong)

     Moment 0314 Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning (awareness)
     Obligatorisk närvaro på föreläsningar
     Skriftlig tentamen (Ping Pong)

     Moment 0414 Grundläggande sjukvård
     Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
     Skriftlig tentamen (Ping Pong)

     Moment 0514 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
     Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
     Skriftlig tentamen (Ping Pong)

     Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

     STCW

     • A-II/3 Apply medical first aid on board ship
      Ingår även i kurs:
     • A-II/3 Contribute to the safety of personnel and ship
      Ingår även i kurs:SJO865,SJO895,
     • A-II/3 Operate life-saving appliances
      Ingår även i kurs:
     • A-II/3 Prevent, control and fight fires on board
      Ingår även i kurs:
     • A-II/3 Respond to a distress signal at sea
      Ingår även i kurs:SJO875,SJO895,