Kursplan för Tillämpad lasthantering

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied cargo operations
 • KurskodSJO326
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 77117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift, del A 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Laboration, del B 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0317 Tentamen, del C 3,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2020 em L
 • 06 Apr 2020 em DIST
 • 25 Aug 2020 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • SJO325 Tillämpad lasthantering

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO192 Grundläggande lasthantering och fartygsstabilitet

Syfte

Syftet med kursen är att ge sådana kunskaper i lasthantering som krävs för att kunna operera fartyg och last.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra, inhämta och applicera relevant information ur gällande regelverk från ett lasthanteringsperspektiv.
- Operativt använda sig av information om fartyg och last.
- Redogöra och använda de inom bulksjöfart förekommande dokument, beräkningar och rutiner.
- Inom linjesjöfart definiera och utföra förekommande beräkningar avseende fartygs dimensioner, fribord, lastintag mm.
- Exemplifiera olika tankfartygstyper, dess laster och dess särart. Beskriva de olika systemen som är väsentliga för ett tankfartygs lasthantering. Utföra kvantitetsberäkningar av tanklaster.
- Redogöra och utföra beräkningar för lastrumsklimat och temperaturreglerad last.
- Utföra beräkningar för lastning/lossning som begränsas av djupgående och/eller tvärskeppsstabilitet.
- Avgöra olika begränsande faktorer orsakade av dels fartygets, hamnarnas och lastens specifikationer.
- Inhämta relevant information i uppgifter där alla parametrar inte är givna.
- Visa förmåga att inom ämnesområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och etiska aspekter

Innehåll

Kursen är en fortsättning på kursen grundläggande lasthantering. Här fortsätter vi att diskutera problemställningar uppkomna på fraktmarknaden i syfte att hitta rätt fartyg till lasten som skall transporteras. Kursen behandlar relevanta internationella regelverk och koder som reglera verksamheten i syfte att värna säkerhet och miljö. Problemställningarna sätts in i sitt organisatoriska sammanhang där olika intressenter exemplifieras, däribland avlastare, rederi, stuveri och försäkringsgivare. Vi beaktar viktiga aspekter i upprättande av resekalkyler, certepartier och konossement när det kommer till lastens beskrivning och kvantitet.

Kursens innehåll är i huvudsak indelat efter de tre segmenten bulk- tank och linjesjöfart. Bulksjöfart för torra produkter i oemballerad form som fraktas på spot-marknaden där rederiets operatör och befälhavaren ombord har en synnerligen central roll i affärens kommersiella genomförande. Tanksjöfart för flytande laster så som råolja, produkter, kemikalier och kondenserad gas behandlas inom ramen för väl utvecklade regelverk i syfte att hantera risker för ohälsa, brand/explosion, läckage och kontaminering. Olika ombordsystem för lastning och lossning, med tillhörande stödsystem för kontroll av kvantitet och tankarnas atmosfär. Linjesjöfart för enhetsberett gods i ex. containers och trailers där fartygets operatör och dess befälhavare ofta har en mer logistisk inverkan på planering och kapacitet i linjen, där rederiet ofta har ett utökat ansvar "full liner terms" eller dörr-till-dörr gentemot kund, samt där lastintaget och tiden i hamn starkt är påverkad av lastplaneringen och utnyttjandet av utrymmet ombord (volymlast). Inom segmentet för linjesjöfart arbetar vi även med skadeproblematik orsakat av kondens samt grunderna för temperaturregling av gods som kräver värme eller kyla.

Följande moment gås igenom för respektive segment:
- Beräkning och planering av lastintag.
- Särskilda regler för lasthantering med avseende på olika lasters egenskaper.
- Planera fartygs rundresor med avseende på begränsande zoner, restriktioner och omständigheter.
- Lastrumsklimat.

Kursen berör även inslag av etik, kamratbedömning och akademiskt skrivande.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar där vi i huvudsak går igenom teori men också löser problem, räkneövningar där vi huvudsak löser problem, handledningar av inlämningsuppgifter och räknestugor. Vidare har vi laborationer som består av dels planering och beräkning av resor för bulk- och containerfartyg med hjälp av programvaran Kockumsonics Loadmaster X5, och dels för att praktisera lastning av råolja och produkter i tankfartyg i Kongsbergs tanklastsimulator. En individuell rapport som beskriver en specifik tillämpning inom området skall självständigt författas och redovisas.

Litteratur

Hallbjörner (2008), Cargo Operations Formulas AP, Chalmers
Hallbjörner (2008), General Arrangement SAGA SAND, Chalmers
Hallbjörner (2008), Capacity Plan SAGA SAND, Chalmers
Hallbjörner (2008), SAGA SAND Vessel Data, Chalmers
Hallbjörner (2008), Vessel Data SAGA FEEDER, Chalmers
Hallbjörner (2008), Hydrostatics SAGA FEEDER, Chalmers
Hallbjörner (2008), Container Plan SAGA FEEDER, Chalmers
Hallbjörner (2008), General Arrangement SAGA FEEDER, Chalmers
Hallbjörner (2006), Tables for ventilation and reefer questions, Chalmers
Hallbjörner (2008), Cargo Handling Exercises, Chalmers
Kockumsonics, User Manual for Loadmaster X5
Olsson-Neptun,T, Tanklastberäkningar

Referenslitteratur
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:174) och allmänna råd om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden)
House, David J. (2005), Cargo Work for Maritime Operations, Elsevier
Dokkum, Klaas van, (2003), Ship knowledge ¿ A modern encyclopedia, Dokmar
Roberts, Capt. Peter (1995), Watchkeeping Safety and Cargo Management in Port, The Nautical Institute
Derret D.R. (2001), Ship Stability for Masters and Mates, 5th Ed, Butterworth Heinemann
Thomas, R.E. (1985), Thomas Stowage, Brown, Son and Ferguson
Isbester, J (1993), Bulk Carrier Practice, The Nautical Institute
Tallack, Robert L. (1996), Commercial Management for shipmasters, a practical guide, The Nautical Institute
Dykstra, Don L. (2005), Commercial Management in Shipping, The Nautical Institute
Dudley, Scott, Gold, (1994), Towards Safer Ships and Cleaner Seas, Gard
GDV, Transport-Informations-Service (www.tis-gdv.de)
GDV, Container Handbook (www.containerhandbuch.de)

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Individuell rapport.
Del B: Laboration med inlämningsuppgift.
Del C: Skriftlig tentamen.

Betygsgränser för skriftlig tentamen är betyg 3: 60%, betyg 4: 80% och för betyg 5: 95%.
Inlämningsuppgifter och individuell rapport bedöms endast med betyg U/G.

Hjälpmedel vid tentamen
Typgodkänd kalkylator, fartygsdata för Saga Feeder, hydrostater för Saga Feeder, formelsamling för lasthantering, tabeller för ventilation och kyla, ASTM Tabell 54A (bifogas tentamen).