Kursplan för Säkerhet och skyddsansvarig ombord

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSafety and security officer
 • KurskodSJM096
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75150
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Övning, del A 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0219 Inlämningsuppgift, del B 2 hp
  Betygsskala: UG
  2 hp
   0319 Övning, del C 2 hp
   Betygsskala: UG
   2 hp
    0419 Tentamen, del D 1,5 hp
    Betygsskala: UG
    1,5 hp
    • 31 Okt 2019 em L
    • 08 Jan 2020 em L
    • 25 Aug 2020 fm L

    I program

    Examinator

    • Lars Axvi
    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

    Kursspecifika förkunskaper

    Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

    SJM025 Marin kommunikation
    SJM075 Nödsituationer och skadekontroll
    SJO114 Grundläggande säkerhet

    Syfte

    MEDDELA SYFTE TILL UTBILDNINGSSEKRETERARE

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    Del A/Avancerad brandbekämpning (AFF)

    (L1) Förklara hur organisation, procedurer och tekniska system används vid brandbekämpning ombord.
    (L2) Tillämpa procedurer vid ledning av brandbekämpning ombord.

    Del B/Ship Security officer (SSO)

    (L3) Förklara vilka hot som fartyget kan utsättas för.
    (L4) Förklara hur faror och hot kan upptäckas och vilka åtgärder som bör vidtagas ombord.
    (L5) Förklara proceduren med att genomföra en skyddsutredning för fartyg.
    (L6) Förklara åtgärder ombord i syfte att implementera fartygets skyddsplan.

    Del C/Säkerhetsansvarig

    (L6) Förstå vilka åtgärder som bör vidtagas i förebyggande syfte samt vid en nödsituation ombord inkluderade skadekontoll.
    (L7) Genomföra säkerhetsövning iaktagande regelverk, risker och val av utbildningsmetod
    (L8) Tillämpa regler och procedurer vid sjöräddningsoperationer

    Del D/General Operators Certificate
    (L9) Använda delsystem ingående i det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS) för att kunna skicka och ta emot nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden

    Innehåll

    Del A/Avancerad brandbekämpning (AFF)

    I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/3

    Fartygs brandsäkerhetsorganisation
    Räddningsledartaktik
    Kommunikation och koordination mellan räddningsenheterna
    Samarbete med extern räddningsstyrka
    Brandbekämpning till sjöss och i hamn
    Ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering
    Kontroll av bränsle- och elsystem
    Bekämpning av bränder där farligt gods är involverat
    Särskilda risker vid brandbekämpning och brandskyddsövningar
    Användning av vatten för brandsläckning ombord och dess inverkan på stabilitets- och korrektionsprocedurer
    Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning
    Lägeskontroll och övervakning av skadade personer
    Släckövningar med rökdykning och handbrandsläckare
    Rökdykning
    Kemskydd

    Del B/Ship Security Officer (SSO)

    I enlighet med STCW A-VI/5

    Maritim skyddspolicy,
    Ansvarsförhållande,
    Skyddsutredning,
    Utrustning och system,
    Skyddsplan,
    Identifiering, upptäckt och åtgärd,
    Särskilda skyddsaktioner
    Skyddsnivåer
    Skyddsdeklaration
    Beredskap
    Utbildning, övning och träning,
    Dokumentstyrning och rapportering.

    Del C/Säkerhetsansvarig

    Begränsa effekterna av en skada uppkommen av kollison, grundstötning eller brand.
    Användande av skadekontrollplaner
    Fördjupning i vikten av att ha och att hålla övningar ombord.
    Organisation och ledning av sjöräddningsoperationer

    Del D/General Operators Certificate

    Organisation

    Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och övningar både i simulator och på övningsfält.

    Övningar på övningsfält genomförs inte på Chalmers campusområde

    Det är flera obligatoriska läraktiviteter i samtliga delmoment.

    Under övningar på övningsfält skall studenten följa särskilda säkerhetsinstruktioner.

    Litteratur

    Sjöfartsskydd & ISPS-koden Jure Förlag AB (ISBN: 978-91-7223-5120)
    Sjöfartsskyddsföreskrifter; Jure förlag (ISBN: 978-91-7223-434-5)
    Brandskydd ombord - Jure Förlag (ISBN: 978-91-7223-275-4)
    IMO, ICAO, IAMSAR Volume III
    Referenslitteratur: International Ship and Port Facility Security

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Del A/Avancerad brandbekämpning (AFF)

    Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.

    Del B/Ship Security Officer (SSO)

    Godkända inlämnings-/arbetsuppgift samt grupparbeten och obligatorisk närvaro på föreläsningar.

    Del C/Säkerhetsansvarig

    Godkänt genomförande av praktiska övningar.

    Del D/General Operators Certificate

    Godkänd examination nyttajnde GMDSS delsystem

    Efter godkännande i moment 0111 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning i avancerad brandbekämpning" genomförts.

    Efter godkännande i moment 0211 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning för skyddsansvarig ombord " genomförts.

    Efter godkännande i moment 0411 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning för allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS" genomförts.

    Dessa godkännanden gör det möjligt att ansöka om certifikat/behörighet hos Transportstyrelsen. 

    STCW

    • A-II/2 Coordinate search and rescue operations
     Ingår även i kurs:
    • A-II/2 Develop emergency and damage control plans and handle emergency situations
     Ingår även i kurs:SJM075,
    • A-II/2 Maintain safety and security of the ship's crew and passengers and the operational condition of life- saving, fire- fighting and other safety systems
     Ingår även i kurs:
    • A-II/2 Respond to navigational emergencies
     Ingår även i kurs: