Kursplan för Introduktion till maskinteknik

Kursplan fastställd 2019-03-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to mechanical engineering
 • KurskodPPU126
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
3,7 hp3,8 hp

  I program

  Examinator

  • Mats Alemyr
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • PPU125 Konstruktionsmetodik

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  -

  Syfte

  Kursen är en introduktion till maskiningenjörsutbildningen och avser att ge studenterna en helhetsbild av utbildningen liksom av ingenjörens yrkesroll. Kursen skall också introducera ingenjörsmässiga arbetsmetoder och arbetsformer samt olika metoder för kommunikation och visualisering.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • ge exempel på maskiningenjörens yrkesroll och betydelse I samhället ur ett nutida såväl som historiskt perspektiv
  • redogöra för begreppet hållbar utveckling och dess koppling till maskiningenjörens yrkesroll
  • redogöra för den generaliserade produktutvecklingsprocessen med fokus på de tidiga faserna
  • tillämpa ingenjörsmässiga metoder för att ta fram kundbehov, kravspecifikation, genomföra lösningssökning samt utvärdera olika lösningsalternativ
  • redogöra för projektarbete som arbetsform och arbeta utifrån dessa riktlinjer i ett produktutvecklingsprojekt
  • effektivt söka efter information i böcker, tidskrifter och i Chalmers databaser och värdera informationen med avseende på relevans och kvalitet
  • kommunicera genom enkla skisser och ha tillägnat sig perspektivbegreppet
  • tillämpa kunskaper i CAD och ritteknik för att visualisera och definiera produktutkast
  • skriva en väldisponerad teknisk rapport
  • påvisa förmåga att redovisa projekt muntligt och med hjälp av audiovisuella hjälpmedel
  • analysera etiska frågeställningar på en grundläggande nivå

  Innehåll

  Kursen behandlar primärt de tidiga faserna i produktutvecklingsprocessen och inleds därför med föreläsningar och övningar i konstruktionsmetodik. Konstruktionsmetodiken introducerar en generell metodik för problemlösning för att lösa de öppna, ostrukturerade problem (där flera alternativa lösningar är tänkbara, och där problemformuleringen inte alltid är given) som kännetecknar ingenjörsverksamhet. Ämnesområden som maskinelement, kvalitetsteknik och produktionsmetoder behandlas översiktligt för att ge en inblick i hur utbildningsprogrammet ser ut. Vidare behandlas maskiningenjörens yrkesroll i företaget, i samhället och i ett historiskt perspektiv samt begreppet hållbar utveckling med koppling till produktutveckling. Ingenjörens roll i företaget belyses bland annat med inbjudna föreläsare från industrin. Studenterna ges tillfälle att praktisera och utveckla sina kunskaper i ett produktutvecklingsprojekt. Projektet går ut på att förbättra en, i huvudsak, mekanisk produkt av enklare karaktär. Viktiga delar i projektet är att identifiera kundbehov, skapa en kravspecifikation, generera flera förbättringsförslag och utvärdera förslagen gentemot specifikation. I anslutning till projektarbetet ges undervisning och handledning avseende rapportskrivning, informationssökning, att arbeta i projekt, muntlig framställning och visualisering. Visualisering/ modellering sker i skissform, med CAD och, där så är lämpligt, med friformsframställning. CAD utbildningen sker i parallellkursen men tillämpas i denna kurs. Kursen avslutas med projektredovisningar

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar och övningar samt genomförande av en projektuppgift i konstruktionsmetodik. Vissa moment sker i samverkan med den parallella kursen maskinkonstruktion i syfte att möjliggöra CAD modellering i projektet.

  Litteratur

  Johannesson Hans, Persson Jan-Gunnar, Pettersson Dennis, Produktutveckling- effektiva metoder för konstruktion och design, Liber, (2013). Övrigt instuderingsmaterial görs tillgängligt på kurshemsidan eller delas ut.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänd kurs krävs 75% närvaro vid handledningar, övningstillfällen och vissa föreläsningar som anges i kurs-PM, godkänd dugga och godkänt projektarbete. Dessutom krävs godkänd biblioteksintroduktion. Betygsskala underkänd/godkänd.